“Jo, kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs vēderā, tā arī Cilvēka Dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī”.
Grēks un nāve bija uzvarētas, bet tas vēl nebija viss. Saskaņā ar Jēzus pravietojumu, kas minēts augstāk, Viņam bija jānokļūst ellē, jo to pieprasīja Dieva spriedums. Tur viņš atņēma sātanam elles un nāves atslēgas. Nāves dzelonis Viņu vairs nevarēja noturēt. Dievs Tēvs augšāmcēla Viņu no mirušajiem, lai Viņš varētu apsēsties godības tronī. Dievs Viņam deva visu varu un spēku pār debesīm un zemi. Bet Jēzus mums deva varu un spēku, lai mēs ietu un sludinātu Valstības Evaņģēliju pa visu pasauli.
“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam” (Apustuļu darbi 1:8).
ATKLĀSME PAR KRUSTU
Krusts simbolizē ne tikai upuri, kuru Jēzus pienesa par cilvēci, bet arī šīs rīcības sekas un ieguvumus mums. Krustam ir divas galvenās lomas Dieva Dēlam.
1.Jēzus bija Priesteris, kas pienesa upuri.
“Jo tāds augstais Priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm” (Ebrejiem 7:26).
2.Jēzus bija upuris.
“Jo, ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni, apslakot sagānītos, šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā Gara spēkā pats Sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam” (Ebrejiem 9:13-14).
Notikums pie krusta izmainīja cilvēces vēsturi. Tika samaksāta cena par visas cilvēces grēkiem visos gadsimtos un tūkstošgadēs – pagātnes, tagadnes un nākotnes, ieskaitot to grēkus, kuri vēl nav piedzimuši. Krusts ir Dieva pamats absolūtam un pilnīgam cilvēces nodrošinājumam. Viss, kas mums ir nepieciešams vai būs nepieciešams – prāta līmenī, emocionāli, materiāli, finansiāli vai garīgi, vai tā ir vara, spēks, mīlestība, veselība vai kaut kas cits, – tika mums dots pie Krusta. Nav neviena cita avota. Visi baznīcas sprediķi un visas grāmatas teologu plauktos būs bezjēdzīgas, ja mēs nespēsim pieņemt Krusta spēku. Krusts – tas ir vienīgais patiesais pārdabiskā spēka avots.
Kungs pavēlēja izraēliešiem iziet no Ēģiptes un uzcelt altāri, kurš nedrīkstēja būt ne koku, ne dekorāciju, ne kādu citu lietu ieskauts, kas varētu atdalīt cilvēkus no Viņa klātbūtnes. Lai tas paliek mums par piemēru. Vēstījumu par krustu nedrīkst ietērpt tā, lai tas atņemtu tam spēku vai mazinātu Jēzus augstāko varu. Neviena pasaules reliģija nespēj sacensties ar mācību par Krustu.
Gilermo Maldonado