Ja mēs vēlamies uzticēties Dievam, ja gribam ticēt, ka varam paļauties uz Viņu, mums ir jāsaprot, kas Viņš ir. Bībele mums saka, kas ir Dievs un kāds ir Viņš.
Psalmi 9:2;4-5 “Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs Vārds visās zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos! Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,- kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?”
Psalmi 19:2 “Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu”.
Simtiem citu pantu pasludina par varu, varenību, spēku, godību un mūsu Dieva spējām. Ja vēlamies kļūt spēcīgi lūgšanās, mums šie panti ir jālasa. Mums tie ir jāzina, ja gribam uzzināt Dieva raksturu. Kad mums ir priekšstats par Dieva raksturu, mēs Viņu varam lūgt ar pārliecību.
Slavenā Salamana lūgšana par tempļa svētīšanu sākas tā: “Tu, Kungs, Israēla Dievs! Nav neviena cita tāda Dieva, kāds Tu esi, nedz augšā debesīs, nedz apakšā virs zemes, kas sargā Savu derību un tur Savu žēlastību Savu kalpu starpā, kas paši staigā Tavā priekšā tikai Tavus ceļus no visas savas sirds” (1.Ķēniņu 8:23).
Brīnišķīga lūgšana, kuru Jēzus mācīja Saviem mācekļiem, sākas ar vārdiem: “Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds” (Mateja 6:9). Brīnišķīga mācekļu lūgšana sākas: “Kungs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tanī” (Apustuļu darbi 4:24).
Visas lūgšanas balstās uz Bībeli, un viņas visas dod godu Dieva raksturam.
Lesters Samrels