Es jums varu pateikt kā no Dieva Vārda, tā arī no savas pieredzes: kamēr jūs atrodaties uz šīs zemes, ja jūs gribat dzīvot Dieva svētībās, jums ir jāstāv par to, ko Jēzus iemantoja jums. Jums tas nebūs jādara debesīs, jo tur nebūs velna un viņa tumsas. Bet šeit, kur velns staigā kā rūcoša lauva, meklējot, ko aprīt, jums ir jācīnās labā ticības cīņa. Jums ir jātic un jārīkojas, pamatojoties uz rakstīto Jēkaba 4:7: “Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.”
Kā pretoties velnam?
Jūs ar viņu necīnāties fiziski. Viņš nav fiziska būtne, tāpēc jūs nevarat iesist viņam ar dūri vai izmantot pret viņu dabīgos ieročus, jo viņš nav miesa un asinis. Bet jūs varat ņemt pār viņu varu Kunga Jēzus vārdā un pateikt viņam, ka viņš neko nespēj izdarīt jūsu dzīvēs. Jūs varat pasludināt Dieva Vārdu un runāt kā Jēzus: “Stāv rakstīts!” (Mateja 4:4-11)
Kad jūs tā rīkojaties, velnam nekas cits neatliek, kā tikai bēgt. Viņam nav nekādas aizsardzības pret Dieva Vārdu. Tas ir neuzvarams garīgais ierocis. Tas ir “dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu.” (Ebrejiem 4:12)
Dieva uzrakstītais Vārds – tā nav vienkārši grāmata! Tas ir izgājis no Viņa mutes. Tas satur sevī pārdabisku spēku, lai sevi īstenotu. Kad mēs runājam Dieva Vārdu ticībā, tas mums strādā tieši tāpat, kā strādāja Viņam. Tas ne tikai liek bēgt velnam un viņa tumsas spēkiem, tas arī atbrīvo dievišķo spēku, kas nepieciešams tam, lai īstenotu Dieva gribu uz zemes tāpat, kā tas ir debesīs.
Tieši tas notika radīšanas brīdī. Saskaņā ar uzrakstīto 1. Mozus 1:2-3: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma! ” Un gaisma tapa.”
Padomājiet par to! Dieva vārdi radīja visumu! Ticībā Viņš sauca “neredzamo” kā “redzamu” (Romiešiem 4:17), un tas, ko Viņš teica, īstenojās. Tieši tā Viņš visu dara. Tieši tā Viņš darbojas, un tieši tā mums, Viņa bērniem, ir jārīkojas un jādzīvo uzvarā!
Jēzus to apstiprināja Marka evaņģēlijā 11:23. “Jums ir Dieva ticība, ” teica Viņš. “Jo…ja kas šim kalnam sacīs: “celies un meties jūrā, ” un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks.”
Glorija Koplenda