“Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to” (Mateja 13:44-46).
Daudziem no mums ir tuvas šīs līdzības, kas apraksta Debesu valstības arvien nepārspējamo vērtību tiem, kas to atrod. Tomēr es gribu paskatīties uz šiem stāstiem no nedaudz cita skatu punkta. Pirmajā līdzībā cilvēks, kurš atrada dārgumu – tas ir Pats Jēzus Kristus. Lauks ir pasaule, bet dārgums – tie ir Dieva ļaudis pasaulē. Ko cilvēks grib tajā līdzībā? Lauku vai dārgumu? Viņš grib dārgumu, bet lai to iegūtu, ir jānopērk lauks. Un neskatoties uz to, ka cena ir augsta – tas ir viss viņa īpašums – viņš ar prieku to maksā, jo ir uzzinājis vēl lielāku šī dārguma vērtību.
Jēzus atdeva visu, kas Viņam bija, ieskaitot Savu dzīvību, lai “izpirktu” cilvēci no grēka. Daudzi cilvēki Viņu noraida un atsakās sekot Viņam, bet tie, kuri ir ieguvuši Viņu, kļuva par “dārgumiem”, piepildot Kungu ar lielu prieku! Viņš samaksāja cenu, jo gribēja iemantot šos cilvēkus Sev. Jēzus “Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos” (Titam 2:14).
Pats Jēzus teica: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16). Dievs sūtīja Savu Dēlu; ko Dievs ieguva pēc Viņa atgriešanās? Viņš ieguva tos, kuri tic un seko Kristum. “Dārgums”, kas apslēpts laukā – kopējais sekotāju skaits, visu ticīgo kompānija, kuri tic Viņam.
Otrajā līdzībā tirgotājs, kurš pērk pērli, arī pārstāv Jēzu. Taču šoreiz šis tēls mums ir īpaši tuvs. Pircēja meklēšanas priekšmets nav nekāds mantu krājums, kas paslēpts laukā, bet vienīgā, milzīgi vērtīgā pērle. Un šoreiz tās iegūšana tirgotājam maksā visu, kas viņam ir.
Ja dārgums uz lauka attēlo visus cilvēkus, kas tic Dievam, tad pērle attēlo katru no mums atsevišķi. Jēzus nemira par pūli bez sejas, Viņš nomira par katru no mums atsevišķi. Tas parāda, cik daudz mēs Viņam nozīmējam, cik vērtīgi esam Viņa acīs. Nav nozīmes, kas mēs esam, no kurienes nākam vai ko mēs darām, Jēzus mūs mīl neatkarīgi no tā. Pat ja pasaule mūsos neredz neko īpašu, mēs Jēzum esam ļoti vērtīgi — pietiekami, lai nomirtu par mums. Jēzus skatās tālāk par mūsu netīrību, slimībām, grēku un redz pērli. Viņš mums saka: “Es par jums atdevu visu, kas Man bija, un tagad jūs piederat Man. Jūs esat mani, un neviens nevar jūs atņemt Man”. Katrs no mums, tu un es – šī dārgā Dieva pērle! Par to tika samaksāts ar Viņa Dēla, Jēzus Kristus, Dieva Jēra asinīm, kas paņēma uz Sevi pasaules grēku.
Mahešs Čavda