Vīzijā es redzēju Ādamu un Ievu, izdzītus no Paradīzes, un degošu zobenu no katras puses, lai viņi tur vairs neienāktu. Bet es redzēju, ka man blakus arī bija degošs zobens, kas mani atturēja no ļauna. Likās, ka tas piederēs man, ja es saukšu uz viņu, un es teicu: “Kungs, es gribu to”. Liesmojošais zobens apdedzināja mani no visām pusēm, atbrīvojot no elles spēkiem. Tādā veidā mēs esam pasargāti no ļaunuma. Tas ir līdzīgs uguns sienai apkārt mums, tad no kā mums baidīties? Cik brīnišķīga glābšana! Cik brīnišķīga atbrīvošana!
Pievērsiet uzmanību Ecehiēla 37.nodaļai. Vienīga prasība Ecehiēlam bija atrasties Garā, un kad viņš bija Garā, Dievs lika viņam pravietot sausajiem kauliem, un viņš teica: “…jūs, sakaltušie kauli, klausaities Tā Kunga vārdu!” (Ecehiēla 37:4). Un tā kā viņš pravietoja saskaņā ar Kunga pavēli, viņš ieraudzīja milzīgu armiju, nostājamies viņam apkārt (Ecehiēla 37:10). Pravietis paklausīja Dieva pavēlei, un mums precīzi jādara tas pats: jāklausa Tam Kungam. Tas, kas nav iespējams cilvēkam, ir iespējams ar Dievu.
Es lūdzu par to, lai jūsu gars, dvēsele un miesa spētu saglabāt svētumu, lai jūs varētu degt un būtu gatavi svaidījumam.
Jo ir teikts: “Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu” (Lūkas 4:18-19).
Jūs, misionāri, kas dodaties uz Indiju, Āfriku, Ķīnu un citām vietām, jums ir brīnišķīgs Evaņģēlijs priekš šiem cilvēkiem, kas nezina neko par Dievu; pestīšanas, dziedināšanas un atbrīvošanas Evaņģēlijs. Ja jūs gribat zināt, kā tas strādā, paskatieties uz Pāvilu barbaru vidū, kad odze karājās uz viņa rokas, un tie vēroja, kad tad viņš mirs. Taču viņš ne uztūka, ne nomira, un tie teica: “Viņš ir Dievs” (Apustuļu darbi 28:6). Kad jūs ejat tumšās vietas, kur Svētais Gars jūs ir sūtījis sludināt neaptveramās Kristus bagātības, atraisīt sātana važas un atbrīvot ieslodzītos, esiet pārliecināti, ka varat teikt: “Tā Kunga Gars ir uz manis”.
Piepildīšanās ar Dievu neatstāj vietu šaubām un bailēm. Mēs nevaram ar prātu aptvert visu, ko sevī iekļauj Dieva pilnība. Taču, tas nozīmē, ka varam sevi iztukšot Kunga dēļ. Vai zināt, ko nozīmē – piepildīšanās ar Dievu? Tas nozīmē – nav baiļu, jo kad esat piepildīti ar Dievu, jūs esat piepildīti ar mīlestību, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes.
Smits Viglsforts