Es grasos izsūtīt Savus pēdējo dienu apustuļus. Man būs daudz tādu, kā Pāvils, Jānis, Pēteris un citi. Lai sagatavotu viņus, Es sūtu daudzus kā Jāni Kristītāju, kas mācīs tiem veltīties Man un ieliks pamatu grēku nožēlai viņu dzīvēs. Šie apustuļi būs līdzīgi Jānim Kristītājam. Tāpat, kā galvenais prieks Jāņa dzīvē bija prieks dzirdēt Līgavaiņa balsi, arī viņiem būs viena veltīšanās – redzēt Manu līgavu, kas sagatavota priekš Manis. Tāpēc Es viņus lietošu, lai veidotu ceļus novārtā atstātās vietās un upes tuksnešos. Viņi nolīdzinās kalnus un paaugstinās zemienes. Kad tu ieiesi pa šīm durvīm, tad sastapsi viņus.
Es grasos izsūtīt Savus pēdējo dienu praviešus. Viņi Mani mīlēs un staigās ar Mani tā, kā Enohs. Viņi demonstrēs Manu spēku un pierādīs pasaulei, ka Es esmu Viens patiesais Dievs. No katra, kas būs tīrs, plūdīs dzīvās ūdens straumes. Reizēm viņu ūdens būs karsts – attīrīšanai; reizēm tas būs auksts – atveldzēšanai. Es arī došu tiem zibeni vienā rokā un pērkonu – otrā rokā. Tie planēs, līdzīgi ērgļiem, pār zemi, bet nolaidīsies pār Maniem ļaudīm kā baloži, jo godās Manu ģimeni. Tie nāks pār pilsētām kā orkāni un zemestrīces, bet būs par gaismu lēnprātībā un pazemībā. Kad tu iziesi cauri šīm durvīm, tu arī sastapsi tos.
Es grasos izsūtīt savus pēdējo dienu evaņģēlistus. Es tiem sniegšu prieka kausu, kurš nekad nekļūs tukšs. Tie dziedinās slimos un izdzīs dēmonus; viņi mīlēs Mani un mīlēs taisnību; viņi nesīs savu krustu katru dienu, nedzīvojot sev, bet dzīvojot Man. Caur viņiem pasaule uzzinās, ka Es esmu dzīvs un ka Man ir dota visa vara un spēks. Viņi bezbailīgi uzbruks ienaidnieka vārtiem un nolaidīsies zemes tumšajās vietās, pievedot daudzus pie glābšanas. Arī viņus tu sastapsi aiz šīm durvīm.
Es grasos izsūtīt Savus pēdējo dienu ganus, kuriem būs Mana sirds. Tie baros Manas avis, jo mīl Mani. Viņi rūpēsies par Maniem vismazākajiem, kā par saviem ģimenes locekļiem un atdos savas pašu dzīvības par Manām avīm. Šī mīlestība aizskars cilvēku sirdis, kad Mani ļaudis atdos savas dzīvības viens par otru. Tad pasaule iepazīs Mani. Es došu labāko barību, lai kalpotu Maniem mājiniekiem. Tie ir tie uzticamie, kam Es esmu uzticējis uzraudzīt Manu namu. Arī viņi ir aiz šīm durvīm, un tu tos satiksi.
Es grasos sūtīt Savus pēdējo dienu skolotājus pār zemi. Viņi Mani pazīs un mācīs Manai tautai iepazīt Mani. Viņi mīlēs patiesību. Viņi neatkāpjas tumsas priekšā, bet apstādina to un pārvērš, ka tumsa bēg prom. Viņi attīrīs akas, kuras ir izrakuši jūsu tēvi un dos tīru dzīvības ūdeni. Viņi arī iznesīs Ēģiptes bagātības un lietos tās, lai uzceltu vietas, kur es mājošu. Tu arī viņus satiksi aiz šīm durvīm”.
Kamēr Kungs runāja, es lūkojos uz durvīm. Tagad, pirmo reizi, es gribēju ieiet pa tām. Katrs vārds, ko Viņš teica, atnesa augošu cerību manā sirdī, un es izmisīgi vēlējos satikt šos pēdējo dienu kalpotājus.
“Tu zināji savā sirdī jau daudzus gadus, ka viņi atnāks. Es tevi atvedu šurp, lai tev parādītu, kā viņus atpazīt un palīdzēt tiem viņu ceļos”.
Es iegāju pa šīm durvīm.
Riks Džoiners