Es pārdomāju lietas, par kurām stāstīja Lats un Jona, kad Kungs atkal sāka runāt.
“Tu lūdzi iepazīt šīs vietas realitāti, pat tad kad tu staigā zemes valstībā. Realitāte, par kuru tu prasīji – tas ir redzēt tā, kā redzu Es. Realitāte – tā nemaz nav šī vieta. Realitāte ir visur, kur esmu Es. Mana klātbūtne piešķir jebkurai vietai patieso realitāti un dara visu, uz ko tu skaties, dzīvu, jo Es – Dzīvība. Mans Tēvs Mani darīja par visas radības Dzīvību gan debesīs, gan uz zemes. Visa radība eksistē caur Mani un priekš Manis, un bez Manis nav ne dzīvības, ne patiesības.
Es – Dzīvība, kas ir radībā. Es esmu pat Dzīvība Savos ienaidniekos. ES ESMU. Viss, kas eksistē, eksistē caur Mani. ES ESMU Alfa un Omega; ES ESMU Iesākums un ES ESMU visa Gals. Nav ne patiesības, ne realitātes bez Manis. Tā nav vienkārši šīs vietas realitāte, kuru tu meklē, bet Manas klātbūtnes realitāte. Tu meklē Manis patieso iepazīšanu, un šī iepazīšana dod dzīvību. Šī realitāte ir tikpat pieejama tev zemes valstībā, kā tā ir pieejama šeit, un tev ir jāiemācās ne tikai meklēt Mani, bet arī meklēt Manī.
Es – Dieva spēks. Es – Viņa godības atklāsme. Es esmu dzīvība, un Es esmu mīlestība. Es – personība. Es mīlu Savu tautu un vēlos būt ar viņiem. Tēvs mīl Mani, un Viņš tāpat arī mīl jūs. Viņš jūs mīl tik spēcīgi, ka atdeva Mani, lai jūs tiktu glābti. Mēs vēlamies būt tuvāk jums. Mēs mīlam cilvēci, un Mūsu mūžība būs ar jums. Gudrība – pazīt Mani, pazīt Tēvu un pazīt Mūsu mīlestību. Gaisma, spēks un godība, kuru Es gatavojos izpaust uz zemes, tiks realizēti caur tiem, kuri nāk iepazīt Manu mīlestību.
Mans Tēvs uzticēja Man visu varu. Es varu pavēlēt debesīm, un tās Man pakļausies, bet Es nevaru pavēlēt mīlēt. Mīlestība pēc pavēles – tā vispār nav mīlestība. Nāks laiks, kad Es pieprasīšu pakļaušanos no tautām, bet tad paies jūsu mīlestības pierādīšanas laiks. Kamēr Es nepieprasu pakļaušanos, tie, kas nāks pie Manis, pakļausies Man, jo mīl Mani un mīl patiesību. Tie ir tie, kuri būs cienīgi valdīt kopā ar Mani Manā valstībā, tie ir tie, kas mīl Mani un kalpo Man, neskatoties uz vajāšanām. Tev ir jāvēlas būt Manī. Tie, kuri kļūs par Mūsu klātbūtnes vietu, nebūs Manī pavēles dēļ, vai tikai tāpēc, ka Viņi pazīst Manu spēku, viņi paliks Manī tāpēc, ka mīl Mani un mīl Tēvu.
Riks Džoiners