“Labāk ir mācīties Manus ceļus un Manas tiesas caur dzīves pieredzi, nekā mācīties skatoties. Es tev devu šo pārdzīvojumu, jo tu – vēstnesis, bet laiks ir īss. Tu jau šeit daudz esi uzzinājis un iemācījies, bet vēl tu nedzīvo pēc šīm zināšanām. Es tev devu šos piedzīvojumus, kā žēlastību, bet tev ir jāizvēlas dzīvot ar to.
Es lietošu daudz vēstnešus, lai apmācītu Savu tautu dzīvot taisnā tiesā tā, lai tie neaizietu bojā, kad Manas tiesas nāks pār zemi. Tev ir jāklausa Mani vēstneši un jāpakļaujas viņu vārdiem, kas iziet no Manis, bez kavēšanās, par cik laiks ir īss. Klausīties tajos bez paklausības atnesīs tikai daudz bargāku sodu pār tevi. Tā ir taisnā tiesa. No tā, kam daudz ir dots, daudz tiks atprasīts.
Šie ir laiki, kad zināšanas pieaugs. Manu ceļu iepazīšana pieaugs Manā tautā. Tavai paaudzei ir dota lielāka sapratne, kā jebkuram citam, bet tikai nedaudzi dzīvo ar šo sapratni. Ir pienācis laiks, kad Es vairs necietīšu tos, kas saka, ka tic Man, bet nepaklausa Man. Remdenie tiks izmesti no Manas tautas vidus. Tie, kuri nepakļaujas Man, patiesībā Man nemaz netic. Ar savu dzīvi viņi māca Mani tautai to, ka nepakļaušanās ir pieņemama.
Kā rakstīja Sālamans: “Tā kā tiesu par ļauniem darbiem nespriež tik drīz, tādēļ cilvēku bērnu sirdis pildās ar drosmi darīt ļaunu” (Salamana pamācības 8:11). Tas notika ar daudziem Maniem ļaudīm, viņu mīlestība ir atdzisusi. Manas tiesas pienāks straujāk nekā žēlastība, lai pasargātu Manas tautas sirdis no piepildīšanās ar ļaunumu. Viņiem ir jāzina, ka grēka alga – nāve. Viņi nevar turpināt saukt uz Mani, lai Es viņus atbrīvoju no bēdām, kad viņi vēl joprojām mīl grēku. Es došu nedaudz vairāk laika, lai viņi sevi tiesātu tā, lai Man tos nenāktos tiesāt, bet šis laiks ir īss.
Tā kā tu biji šeit, no tevi tiks atprasīts vairāk. Tāpat arī es tev došu vairāk žēlastības, lai dzīvotu atbilstoši patiesībai, kuru tu uzzināji, bet tev ir jānāk pie Mana Žēlastības Troņa katru dienu, lai to saņemtu. Es tev saku vēlreiz, ka pār zemi ir atnācis laiks, kad neviens nebūs spējīgs nostāvēt patiesībā bez tā, lai nāktu pie Mana Žēlastības Troņa katru dienu. Tas, ko Es stāstu tev un tiem, kas ir ar tevi, stāstu tā dēļ, lai jūs ne tikai varētu dzīvot, bet varētu pastāvēt un uzvarēt. Pēc tā, kā Mana tauta stāv un uzvar tumsas laikos, kuri tuvojas, visa radība uzzinās, ka gaisma uzvar tumsu.
Dzīvība un nāve tika iesēta uz zemes, un dzīvība un nāve tiks nopļautas. Es esmu atnācis, lai dotu tev dzīvību. Ļaunais nāk, lai dotu nāvi. Nākošajā laikā, dzīvība un nāve būs redzamas visā pilnībā. Tāpēc Es došu tiem, kuri pakļausies Man, dzīvi pārpilnībā, kā nekad agrāk. Būs atšķirība starp Maniem ļaudīm un tiem, kas kalpo ļaunajam. Izvēlies dzīvību, lai tu varētu dzīvot. Izvēlies dzīvību, paklausot Man. Ja tu izvēlies Mani un gaismu, kas atrodas tevī – Mēs esam patiesā gaisma, tā kļūs arvien spožāka dienu no dienas. Pēc tā tu zināsi, ka staigā Manā gaismā. Sēkla, kas iesēta labā augsnē, vienmēr izaug un vairojas: tu to iepazīsi pēc saviem augļiem”.
Riks Džoiners