Iespējams neviens nav izteicis šo patiesību labāk kā apustulis Jānis, kurš rakstīja: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva…Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma… Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības” (Jāņa 1:1-2,4;14).
Tālāk savā Evaņģēlijā Jānis citē Jēzus vārdus: “ES ESMU dzīvības maize” (Jāņa 6:48) un “ES ESMU pasaules gaisma…” (Jāņa 8:12). Pēc Jāņa domām, pats Jēzus ir patiesais Dieva Vārds un visas dzīvības avots. Viņš ir gaisma un dzīvība. Tādējādi Jēzus ir centrā visam tam, kam Jānis ticēja, sludināja un mācīja.
Savā vēstulē Kolosiešiem apustulis Pāvils par Jēzu saka šādus vārdus: “Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais; Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu, bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā” (Kolosiešiem 1:15-17).
Pāvils teica, ka visa Dieva pilnība mājo Jēzū. Tādējādi Jēzus ir vispilnīgākais paša Dieva atveidojums cilvēku priekšā. Lūk kāpēc kādu dienu, kad mācekļi lūdza parādīt viņiem tēvu, Jēzus atbildēja: “Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu” (Jāņa 14:9).
Dieva Vārda būtība, kas teikta visai cilvēcei, ir Evaņģēlijs – Labā vēsts par Jēzu Kristu. Jēzus – vairāk nekā Evaņģēlija būtība; Viņš ir pats Evaņģēlijs. Jānis, Pāvils un citi apustuļi to skaidri saprata. Lūk kāpēc viņi spēja pārvērst visu pasauli un visu tās kultūru. Jānis rakstīja: “Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu…ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums” (1.Jāņa 1:1,3). Dzīvības vārds – tas ir Jēzus. Tikpat vienkārši un skaidri Pāvils iezīmēja vienas savas vēstules centru: “Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu” (1.Korintiešiem 2:2).
Ja mēs gribam iemācīties staigāt dziedinošajā svaidījumā, tad mums ir jāiemācās, cik svarīgi ir atrasties Evaņģēlija sirdī. Evaņģēlija sirds – nav dziedināšana. Evaņģēlija sirds – nav zīmes un brīnumi. Evaņģēlija sirds – nav pat Svētā Gara svaidījums. Evaņģēlija sirds – JĒZUS KRISTUS!
Jēzus darīja zīmes un brīnumus. To pašu darīja Pēteris, Jānis, Pāvils un pārējie apustuļi, to pašu ir darījuši daudzi ticīgi cilvēki. Brīnumi un zīmes apstiprināja sludinātā Evaņģēlija patiesumu.
Mahešs Čavda