Apustulis Pāvils dēmoniskos spēkus pasaules sistēmā nosauca par “šīs pasaules valdnieku gudrību” (1.Korintiešiem 2:6). Vēl viņš runāja par Kunga lielo plānu tos gāzt.
“Bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu” (1.Korintiešiem 2:7-8).
Velns un viņa kohorta nostrādāja Dieva plāna realizēšanā un paveica neizbēgamu savu sakāvi, kad piesita krustā Kristu. Viņa nāvē, apglabāšanā un augšāmcelšanā ienaidnieka spēki tika pilnībā iznīcināti un cilvēce tika atbrīvota.
“Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā” (Ebrejiem 2:14-15).
Kad Jēzus parādījās evaņģēlistam Jānim Patmas salā, tad teica viņam: “Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas” (Atklāsmes 1:18). Atslēgas – pilnvaras zīme.
Pēc augšāmcelšanās Jēzus palika ar Saviem sekotājiem četrdesmit dienas. Viņš pabeidza Savu kalpošanu uz zemes ar šādiem vārdiem: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes” (Mateja 28:18).
Tā ir VISAUGSTĀKĀ VARA! Bet Jēzus pie tā neapstājās. Par cik Jēzus bija apveltīts ar visu iespējamo enerģiju, Viņš pavēlēja iet un mācīt visas tautas Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā (Mateja 28:19).
Neviens cilvēks nav atklājis tādu varu, kā Kungs Jēzus. Bībele saka, ka Viņā “apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības” (Kolosiešiem 2:3).
Jēzus deliģēja Savu zemes varu Draudzei, Savai Miesai.
Marks uzskaitīja svarīgas pilnvaras no Jēzus vārdiem: ” Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli” (Marka 16:17-18).
Vara pār dēmoniem, slimībām, pār visiem velna spēkiem bija un paliek līdz šai dienai Kristus Miesai, Draudzei, Viņa vārdā!
Lesters Samrels