Velns pretojas jebkurai Bībeles patiesībai, jo tā rada lielus draudus viņa valstībai. Līdz brīdim, kamēr kristieši paliek nabagi un pagodina Dievu ar savu “pazemību”, ticot, ka nabadzība kalpo par svētību, neļaujot tiem kļūt lepniem un dzīvot grēkā, Evaņģēlijs nekad nespēs tikts sludināts visā pasaulē. Bet līdz tam brīdim, kamēr tas nenotiks, Kristus neatgriezīsies uz zemes (Mateja 24:14). Velns joprojām paliks “šīs pasaules valdnieks” (Jāņa 14:30; Efeziešiem 6:12).
Tiklīdz jūs iemācīsieties sēt naudu auglīgā augsnē, ziedojot to Dieva galvenā darba izpildei, tiklīdz jūs apzināsieties, ka Viņš atgriezīs to pavairotā veidā, atbilstoši Viņa apsolījumu pārpilnībai, jūs ieraudzīsiet, kā Dievs bez kavēšanās un brīnišķīgā veidā jūs finansiāli svētīs. Jūs kļūsiet auglīgs Dieva gribas izpildītājs un iepazīsiet dzīvi pārpilnībā, kuru Viņš jums ir dāvājis Jēzū Kristū.
Dievs vēlas, lai jūs uz sevi skatītos kā uz Viņa partneri – finansiālo partneri, cilvēku, kuram viņš var uzticēt Savu bagātību, sēju un pļauju.
Dievs vēlas, lai jūs dotu un saņemtu, tādā veidā sasaistot savu ticības darbību un Viņa neierobežotos resursus nemainīgā sējas un pļaujas likumā.
Kad jūs ieguldāt savu naudu Dieva darbā, jūs sējat finanses Dieva gribas augsnē. Kad tās ticībā ir iesētas, tām ir jāizaug un jāatgriežas pie jums pavairotā veidā, daudz pārāk par to, ko jūs iesējāt. Kā no kviešu grauda izaug kviešu vārpa ar daudz graudiem, tāpat jūsu iesētā nauda atnes vēl vairāk naudas.
Kad jūs dodat dāsni, jūs saņemat pārpilnībā. Jēzus teica, ka viss iesētas atgriezīsies pie Jums “… pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī…” (Lūkas 6:38). Dieva pārpilnības likums nevar pārtrūkt.
Pirms novākt ražu, zemnieks apsēj lauku. Tikai iesētā sēkla var atgriezties pie viņa pavairotā veidā. Tieši tāpat darbojas Dieva likums sējā un pļaujā. Tikai nauda, kura ir jūsu iesēta Dieva darbā, var atgriezties pie jums finansiālā pārpilnībā.
Dievs ir iekārtojis likumu, saskaņā ar kuru nav iespējama pļauja bez sējas.
Labs zemkopis noliek malā izlases graudus, pirmos augļus, un atgriež tos zemē. Apmaiņā zeme pārpilnībā atnes viņam tās sēklas, kuras tika iesētas. Viņa klētis tiek pārpildītas, un viņš var apsēt vēl vairāk laukus.
Saskaņā ar Jaunās Derības mācību, došana – tas ir dzīves veids (Marka 10:29-30), tas priekš kristieša ir tikpat dabīgi, kā elpošana. Jūs atdodat savu laiku, savas spējas, savu enerģiju, savu ķermeni, savu prātu un savu naudu – visu savu dzīvi. Jo vairāk jūs dodat, jo vairāk saņemat, bet viss sākas ar došanu.
T.L.Osborns