KUSTS IR VIENĪGAIS GUDRĪBAS UN SPĒKA AVOTS

Bez Krusta spēka var mācīt par morāli, praktizēt pienācīgu kristīgo ētiku, dzīvot pēc labiem nodomiem un pat lasīt labus sprediķus, bet mēs nespēsim izmainīt sirdi. Taču, ja mēs sludinām par Krustu – par Krustā piesisto un augšāmcelto Kristu, – mēs ieraudzīsim Dieva spēku, kas pavadīs brīnumus un zīmes.

Jēzus nomira, augšāmcēlās no mirušajiem un satrieca ienaidnieka spēku un varu, lai dotu mums spēku, kas tika atbrīvots pie Krusta. Turpināsim mēs ar jums Viņa kalpošanu uz zemes, izplatot Dieva Valstību pa visu zemi.

Ja jūs vēl neesat atdevuši savas sirdis Jēzum, ir pienācis laiks iepazīt patieso, dzīvo un augšāmcelto Kristu. Dieva Vārds skan tā, ka “visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības” (Romiešiem 3:23), tāpat arī “grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Romiešiem 6:23).

Jēzus atnāca šajā pasaulē, lai nomirtu, Viņš izlēja Savas asinis pie Krusta, lai mēs varētu dzīvot.

-Jēzus nāve dalās trīs daļās: Viņa fiziskā nāve, Viņa garīgā nāve un Viņa augšāmcelšanās.

-Pirms nāves Jēzu pēra ar pletnēm un sita, Viņam izrāva bārdu, uz Viņu spļāva, Viņam lika nēsāt ērkšķu vainagu. Beigās Viņu piesita krustā.

-Jēzum pie Krusta bija divas lomas: mūsu priesteris un upuris.

-Krusts – tas ir pamats, uz kura Dievs rūpējas par cilvēci.

-Krusts – vienīgais pārdabiskā spēka avots.

-Pie Krusta Jēzus atbrīvoja Dieva pārdabisko žēlastību.

-Bez žēlastības ir viegli kļūt par farizeju, kas var novest pie burvestībām un lāstiem.

-Notikušā rezultāts pie krusta ir tajā, ko Krusts izdarīja priekš mums un jums.

-Pie krusta notika Dievišķā apmaiņa: Jēzus paņēma mūsu grēkus un atbrīvoja Savu spēku un labestību.

-Mēs Krusta svētības pieņemam ticībā.

-Krusts mūs atbrīvoja no miesas, “ego”, pasaules un velna varas.

-Tikai vēsts par Krustu atbrīvo Dieva spēku.

Gilermo Maldonado