“Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm” (2.Korintiešiem 3:3). Tā ir sirds pielūgsme, kad Dievs sūtīja Svēto Garu. Mazā bērnā ir kaut kas skaists. Jēzus teica: “Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais Debesu valstībā” (Mateja 18:4).
Kad es biju Romā, es redzēju tūkstošiem svētceļnieku, kas skūpstīja tempļa kāpnes. Tas mani apbēdināja. Cik es esmu pateicīgs Dievam par Viņa Vārdu! Itālijā ir daudz vasarsvētku draudzes, un es redzēju daudzus cilvēkus, kuri izjuta milzīgas alkas un slāpes pēc Dieva. Dievs spēcīgi darbojās viņu vidū, un cilvēki tika glābti un kristīti Svētajā Garā vienā un tajā pašā kalpošanā. Būt Svētā Gara kristītam nozīmē atrasties Dieva gribā, atdot pirmatni Garam, atklāt dievišķo Kristu. Gars Dieva Vārdu dara dzīvu, dievišķu, spējīgu atnest Dieva atklāsmes.
“Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai: ne burtam, bet garam; jo burts nokauj, bet Gars dara dzīvu” (2.Korintiešiem 3:5-6).
Es pazinu brāli, kurš nēsāja ogļu maisus; jau trīs nedēļas viņš slimoja, gulēja gultā un negāja uz darbu. Es viņam parādīju Romiešu 7:25 “Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū! Tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai”. Es teicu: “Domā par Dievu un ej uz darbu; pasludini uzvaru”. Tā arī viņš izdarīja, un pirmajā dienā viņš varēja jau aiznest simts maisus, viņa prāts bija sakoncentrēts uz Dievu un saglabāja mieru. Ja jūsu miers ir izpostīts, tas nozīmē, ka kaut kas nav tā. Ja jūs neesat brīvi Garā, tas nozīmē, ka jūsu domas plūst nepareizajā virzienā. Piesauciet Jēzus asinis un sakoncentrējiet savas domas uz Jehovu. Tur sirdis ir pilnībā svētītas, atrodot, kā arī Viņš ir apsolījis, pilnīgu mieru. Sargājiet savu prātu Dievā, smeļot no Viņa spēku dienu no dienas.
Likums atnāca caur Mozu, taču žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Tā ir jauna dimensija, dievišķa vieta, Kristus jūsos, cerības un godības piepildījums.
Sakoncentrējiet savu skatienu uz Viņu, savu sirdi uz Viņa Gara vadību, visu savu būtību attīrīšanās vietā, lai iznāktu, kā zelts. Skaties, un tu redzēsi godību. Dievs tevi apklāj ar spēka mantiju.
Jo Kungs bauda, kad tu Viņam kalpo ar visu savu sirdi un spēku. Iekaro visu zemi. Prasi Viņam vairāk. Lai Dievs jūs apjož ar patiesību.
Smits Viglsforts