Dievs mūs vada soli pa solim. Pirmajās dienās Viņš ļāva mums paskatīties uz ticību, kas mums dota. Tad Viņš deva mums stiprinājumu ticībā, pamatojoties uz to, ka Kristus ir visa pamtā. Tagad Kungs vēlas parādīt mums, kā labestība var palikt mūsos. Pāvils mums saka Efeziešu vēstulē trešajā nodaļā par Dieva efektīvo darbu, Kas ir Svētais Gars, ar ko esam piepildīti, kas visā pilnībā skar mūsu garu, dvēseli un miesu ar dzīvību, labestību, žēlastību, spēku un ticību. Bez jebkādiem ierobežojumiem! Viņš ir Debesu gribas pilntiesīgais izpildītājs. Viņš – dziedinošais spēks mūsu ķermenī, ja vien esam atvērti Viņam.
Tātad, mīļotie, Dievs vēlas, lai mēs šodien redzētu, ka mums ir jābūt personiski piepildītiem ar šo Dieva dzīvību, šo Svēto Garu. Un es gribu, lai jūs padomātu, ko patiesībā nozīmē – saņemt Svēto Garu. Mēs esam jaunpiedzimuši caur nevainojamu Vārdu, kas ir Kristus. Šis nevainojamais vārds; tas dzīvo un pastāv mūžīgi, un mēs jaunpiedzimstam caur šo nevainojamo spēku. Mums ir jātiek radītiem pēs Debesu tēla, lai saprastu Debesu dabu; mūsu prātam ir jābūt tam, kas tiek saukts par “Kristus prātu”, un katrai iekšējai kustībai un domai jāatbilst Debesu plānam, kura dēļ Dievs atnāca, lai izmainītu mūs pēc Savas līdzības.
Tāpat, kā Viņš bija pasaulē, arī mums ir jābūt pasaulē; tāpat, kāds Viņš šodien ir pasaulē, tādiem arī mums ir jābūt tajā. Lai arī kādi nodomi Dievam būtu uz mums, mums ir vajadzīgs spēks – tagad, svētības – tagad, Dievs – tagad, Debesis – tagad, godība – tagad, labestība – tagad.
To visu mūsos paveic Svētais Gars, pateicoties Kuram mēs varam sevi veidot uz dzīvā Vārda pamata, kas atdzīvina, virza un ceļ tālāk mīlestībā. Viņš vēlas, lai mēs paceltos arvien augstāk un augstāk. Ak, šis debesu skats šorīt, šis Dieva debesu pieskāriens, Jēzus pieskāriens! Dievišķais pieskāriens, gaismas uzplaiksnījums, viens mirklis Viņa klātbūtnē, viens bezgalības pieskāriens! Šis mirklis ļauj mums redzēt visu tā, kā redz Viņš. Ak, tas ir tas, ko Dievs ir sagatavojis man! Es nedrīkstu nomierināties, līdz nebūšu sasniedzis to, ko Viņš ir sagatavojis priekš manis, jo man ir jādzīvo priekš citiem, kā Viņš to arī vēlas.
Smits Viglsforts