Jaunā Derība sākotnēji nebija uzrakstīta klasiskajā griķu valodā, bet gan valodā, kuru lietoja ikdienā, lai vienkāršie ļaudis (Marka 12:37) varētu to saprast.
-Lasiet Bībeli, jo Tā ir barība jūsu dvēselei.
-Lasiet to, jo Tā ir jūsu ceļvedis.
“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem” (Psalmi 119:105). “Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis” (Psalmi 19:9).
-Lasiet Vārdu, jo Tas ir mūsu garīgais ierocis.
“Ņemiet…..Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu” (Efeziešiem 6:17). “Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu…” (Ebrejiem 4:12).
-Lasiet Vārdu, jo Tam ir attīrošs spēks.
“Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem” (Psalmi 119:9). ” Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis” (Jāņa 15:3).
-Lasiet Vārdu, jo Tas ved uz atgriezšanos.
-Lasiet Vārdu, jo Tajā ir apslēpts dziedinošais spēks.
“Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus, un izglāba viņus no bojā ejas” (Psalmi 107:20). “un Viņš (ļaunos) garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus sērdzīgos” (Mateja 8:16).
-Lasiet Vārdu, jo Tas ir noderīgs.
“Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam” (2.Timoteja 3:16-17).
-Lasiet Vārdu, jo Tas dara līksmu sirdi.
“Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu…” (Psalmi 19:9).
-Lasiet Vārdu, lai atbrīvotos no maldiem un grēka.
“Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi” (Psalmi 119:11). “…Jūs alojaties, nesaprazdami Rakstus…” (Mateja 22:29).
-Lasiet Vārdu, jo mums ir dota pavēle to darīt.
“Jūs pētījat rakstus…..un tie ir, kas dod liecību par Mani” (Jāņa 5:39).
-Lasiet Vārdu, jo Tas pastāv mūžīgi.
“Tavs vārds, Kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem!” (Psalmi 119:89).
T.L.Osborns