Pārsteidzošs fakts ir lūk kur: tāda majestātiska un visuvarena persona, kā Kungs, personīgā lēmumā Sevi ierobežoja Savās darbībās uz zemes, atdodot visu varu cilvēkam. Tas ietekmēja to, ka Dievs var būt ierobežots. Iespējams, jūs esat šokēti, bet tā piemērus var atrast visos Rakstos. Ābrahāma pēcteči “kārdināja Dievu un sāpināja Israēla Svēto” (Psalmi78:41). Un vēl Jēzus teica Savas tautas garīgajiem līderiem: “Iznīcinādami Dieva vārdu ar saviem likumiem, ko jūs esat iecēluši” (Marka 7:13). Mēs nesam atbildību par to, lai sadarbotos ar Viņu, izpildītu Viņa vēlmes, kas galvenokārt ir tajā, lai darītu cilvēkus līdzīgus Kristus tēlam un līdzībai, kuri varētu dzīvot visu mūžību. Šī iemesla dēļ mēs visi tiekam saukti par līdzstrādniekiem.
“Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne” (1.Korintiešiem 3:9).
Gandrīz katru reizi, kad Jaunajā Derībā tiek pieminēti Valstības līdzstrādnieki, viņi tiek salīdzināti ar strādniekiem uz lauka vai celtniekiem. Kāpēc lauks? Jo zeme ir šis lauks, kur šobrīd aug Dieva Valstība. Visas debesis līksmo, vērojot, kā svētie ceļ Valstību uz zemes.
Kāpēc ēka? Jo Dievs meklē pastāvīgu dzīves vietu, bet mēs esam dzīvie akmeņi, kas veido Viņa dzīves vietu. Pēteris raksta: “Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu” (1.Pētera 3:5).
Un tā, mūsu nozīme uzturēties uz zemes ir tajā, lai celtu Viņa krāšņo templi vai māju, kas izpaužas cilvēku glābšanā, mācīšanā un kalpošanā tiem. Mūsu loma ir būt tīriem akmeņiem, kā arī citu cilvēku veidotājiem, lai dzīvie akmeņi derētu un savienotos vienotā Dieva namā.
Attiecīgi, mēs visi dosim atskaiti par personīgās dzīves veidošanu un valstības celšanu.
Džons Bevīrs

Leave a comment