Jēzus mācīja: “Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles…Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos” (Jāņa 14:15,21).
Paklausība Dieva Vārdam un Svētajam Garam ir upurējošas mīlestības akts, kas vienmēr atnes augļus mūsu dzīvē. Mūsu upurējošās mīlestības rīcība attiecībā pret Dieva tautu vai neticīgajiem, mūsu paklausība Svētā Gara un Dieva Vārda pavēlēm, parāda cilvēkiem, ar kuriem mēs saskaramies, Jēzus , mūsu Līgavaiņa, dievišķo dabu. Kad cilvēks saskaras ar mums, tad viņš saskaras ar Kristus mīlestību “agape”.
Dieva mīlestības raksturs strādā mūsos tā dēļ, lai mēs nestu Svētā Gara augli – dievišķās mīlestības valodu. Auglis ir Dieva mīlestības un Svētā Gara rezultāts mūsos. Daži kristieši uzskata Svēto Garu par augli, bet auglis nāk no Gara. Tāpat, kā mani bērni ir mans auglis un izpauž manas dabas būtību, Gara auglis – Gara būtība, kas tiek izpausta caur mums. Bet jūs nevarat teikt, ka mani bērni – tas esmu es, bet gara auglis – tas ir Gars. Saprotiet, ka Dieva mīlestība ir izlējusies mūsu sirdīs caur Svēto Garu.
Turklāt, vārds “auglis” ir dots vienskaitlī, jo Svētā Gara būtību un dabu nav iespējams sadalīt. Taču Gara auglis izpaužas dažādos aspektos, kā tīras mīlestības “agape” dimants, kura šķautnes aprakstīja Pāvils kā “mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība” (Galatiešiem 5:22). Gara auglis – tas ir viens žilbinoši dzirkstošs dārgakmens, kurš notverot Dieva Dēla gaismu, lauž Viņa mīlestības, skaistuma, spēka un godības starus.
Turklāt, Svētais Gars vēlas, lai mēs vienlaikus atspoguļotu visas Viņa dabas šķautnes, nesadalot to pa daļām. Kristīgā dzīve – tie nav vingrinājumi tajā, lai vienu stundu būtu mīlošs, otru – priecīgs, nākamajā stundā piedzīvot mieru, reizēm izpaust pacietību un atturību, ik pa laikam izrādīt labvēlību un ticību un noskaņoties būt lēnprātīgam un laipnam. Nē! Svētais Gars pastāvīgi vēlas izpaust caur mums visu mūsu Līgavaiņa visaptverošo, bezgalīgo un nemainīgo raksturu. Mūsu mīlestībai pret Dievu ir jānes auglis. Mīlestība – tā nav kaut kāda nekustīga abstrakta viela mūsos. Tai ir izpausmes. Tā nes augli. Viņa atrod veidu, kā izpausties!
T.D.Džeiks