Kad jūs klausāties vārdā, neļaujiet savai vecajai dabai iejaukties pārdabiskajā liecībā. Jūs nekad nekļūsiet par to, kādus Dievs jūs ir paredzējis, ja negribēsiet atteikties no savām sakāvēm, neticības un visām cilvēciskajām normām un standartiem.
Jums ir jāvēlas atteikties no tiem, lai sasniegtu pilnības stāvokli, noticot, ka jūs – jauns radījums Garā, un Dievs varenā veidā var piepildīt jūs ar dzīvību un iznīcināt visu dabisko jūsos, to, kas var traucēt izmaiņu procesam, un Viņš jūs mainīs līdz tam brīdim, kamēr jūs kļūsiet dzīvs Dievā ar Gara palīdzību un gatavs Kunga atnākšanai.
Visām jūsu garīgajām zināšanām jūs ir jānoved pie izaugsmes. Vienmēr atcerieties, ka pielāgoties šai pasaulei – nozīmē pazaudēt savu īsto Es, bet pārvērsties, atdaloties no pasaules, – nozīmē iemantot visu. Pārvēršanās – Viņa varenā spēka darbs jūsu prātā.
Tādējādi ķermenis un dvēsele var tikt saglabāti šajā brīnišķīgajā Dieva dzīvībā, kas nekādi netraucē būt mums mirušiem priekš grēka un būt dzīviem priekš Dieva. Mēs zinām, ka grēka vara ir iznīcināta, visas slimības ir noņemtas no jums, nāve tika likvidēta, kad Kristus tika augšāmcelts miesā!
Tā Kunga Gars mums dod atklāsmes, kuras mūs mācīs pārdabiskajā plānā, ka jūs dzīvosiet pilnīgi jaunā radījumā, ja vien uzdrošināsieties tam noticēt. Jūs milzīgiem soļiem pietuvosieties Visuvarenā dārgumiem un ieiesiet tur, ja vien noticēsiet.
Nekas nevar tevi apturēt, izņemot tevi pašu. Es ticu, ka Dievs var izmainīt pat jūsu prātu. Viņš var iedot jums milzīgu iedvesmu, dievišķo dzīvību cilvēka ķermenī, pieaugošu svētumā, un piepildīt jūs ar nerimstošu tiekšanos pēc tīrības, svētuma un pārvērtībām.
Ticiet tam! Iespējams, kad jūs sevi sākat izpētīt, jūs nonākat pie tādām domām, ka kaut kas tāds jūsu dzīvē nekad nevar notikt. Dzeniet prom tādas domas – tās ir iznīcinošas. Visas savas domas safokusējiet uz Kungu.
Nevienu ēku nevar uzcelt bez svērteņa un līmeņa. Dieva vārds arī ir svērtenis, pēc kura mēs varam koriģēt savas dzīves celtni. Dievs mums ir devis svērteni un līmeni, palīdzot mums izveidot pārdabiski taisnas līnijas, lai mēs tiktu uzcelti Garā un kļūtu stipri pret velnu.
Smits Viglsforts