Dieva pārdabiskā dāvana laulībai – vīrieša un sievietes savienošanās – tika dota mūsu interesēs un mūsu baudīšanai. Cik liels noslēpums ir tajā, kad divi cilvēki ar savām domām, ar savu individuālo gribu, ar savām jūtām savienojas un noliek savu spēka gribu un savas vēlmes par labu viens otram! Divi kļūst par vienu. Kamēr viņi plūst vienotībā, viņu savienība būs pati laimīgākā savienība, kura cilvēkam var būt uz zemes. Nav lielāka prieka, kā prieks namā, kur divi ir viens – Jēzū Kristū. Tādas laulības balstās uz abpusēju veltīšanos. Vīram un sievai ir jābūt sasietiem vienam ar otru derībā gan fiziski, gan emocionāli un, protams, jābūt garīgi savienotiem, lai stātos pretī ļauniem spēkiem, kuri cenšas viņus atdalīt.
Tam, lai laulība būtu veiksmīga, ir jābūt vēl vienam vitāli svarīgam elementam: Dievs, Kurš valda kā mūsu dzīves Kungs. Pravieša Jesajas grāmatā 43:10-11 mēs lasām, ka mums ir jābūt par Viņa lieciniekiem tajā, ka nepastāv neviena cita Dieva. Viņš viens ir mūsu varenā cerība.
Psalmos 93:1-2 ir teikts, ka Viņš valda, tērpies godībā, ģērbies varenumā, – mūsu aizstāvis, laulības varenais dibinātājs, Tas, Kurš svētī mūsu ģimenes, Kurš rūpējas par mums un Kurš seko visiem mums.
Dievs nemainās, saskaņā ar pravieša Maleahiju 3:6 un Ebrejiem 13:8. Mūžīgs un nemainīgs, Viņš valda pār mūsu dzīvēm, ja mēs Viņam to ļaujam.
Viņš ir varens un godājams, mīlošs un brīnišķīgs. Viņš ir Augstais un Varenais, Viņš dzīvo mūžīgi, Viņa vārds – Svētais (Jesajas 57:15), un Viņš valda mūžīgi Savā spēkā (Psalmi 66:7)!
Cik mēs esam laimīgi, ka mums ir tāds aizstāvis šajos grūtajos un mainīgajos laikos! Nemiera vidū, Viņš ir mūsu namu aizstāvis un mūsu vienīgais patiesais avots. Viņš ir Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs; Bībeles Dievs. Viņš – Dievs, Kurš kļuva par miesu un staigāja mūsu vidū. Viņš ir Visuaugstākais visuma Valdnieks!
Lesters Samrels