Mūsu slāpes pēc Dieva var būt līdzīgas kā jaunlaulātajai pēc vīra vai jaunlaulātajam pēc sievas, it īpaši, ja viņi ir šķirti viens no otra. Tie no jums, kuri ir precējušies, vai atceraties, kā jūs jutāties pirmajās dienās pēc laulībām? Cik ļoti jūs vēlējāties būt kopā ar savu laulāto?
Lūk tā arī mums, ticīgajiem, kā Kristus Līgavai, jātiecas uz savu laulību kambari. Saskaņā ar Jāņa vārdiem, Draudze, tie esam mēs ar jums – “svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu” (Atklāsmes grāmata 21:2). Jēzus – mūsu Līgavainis. Mums ir jāvēlas Viņa klātbūtne un kaislīgi jātiecas savienoties ar Viņu. Mūsu sirdīm ir jāslāpst pēc Viņa atnākšanas. “Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas” (Atklāsmes 22:17).
Es ticu, ka mēs – pēdējo laiku Draudzes paaudze. Tik daudz pravietojumi par pēdējiem laikiem jau ir piepildījušies mums apkārt, īpaši tie, kas skar Izraēla tautu! Neskatoties uz to, cilvēki ir bijuši “pēdējās dienās” kopš pašiem Vasarsvētkiem, es ticu, ka tagad vairāk nekā jebkad mēs savā paaudzē redzam sena pravietojuma piepildīšanos: “Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos. Un Es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes: asinis un uguni, un dūmus, un tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un spožā diena. Un ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks izglābts” (Apustuļu darbi 2:17-21).
Viens no pēdējiem un visbrīnišķīgākajiem Svētā Gara darbiem uz zemes – sagatavot Kristus Līgavu tam, lai viņa tiktu pasniegta Līgavainim. Viena no šīs sagatavošanas daļām – apdāvināt Viņu ar dāvanām, kas būtu piemērotas Debesu Ķēniņa Līgavai. Vislielākā dāvana – tas ir Pats Svētais Gars, kas pastāvīgi ir Draudzē.
Lai kā arī būtu, būšana Garā var tikt attēlota kā kaklarota, kas ir beigu laika dāvana, kas rotā Līgavas kaklu: pravietošanas un dziedināšanas dāvanas, zīmju un brīnumu dāvanas, zināšanu un gudrības vārdu, mēles un mēļu tulkošanu. Kristus Līgava tiks atpazīta pēc viņas dāvanām un godības, cik cienīga viņa būs savam Līgavainim, godības Kungam.
Mahešs Čavda