“Redzi, Es nāku drīz!” Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus” (Jāņa atklāsmes grāmata 22:7).
Jāņa atklāsme kļuva par atvērtu grāmatu priekš mums, kā to gribēja eņģelis 22.nodaļā 10.pantā. Pravietojuma vārdi ir paredzēti mums, par cik laiks tuvojas beigām. Mūsu atbilde uz viņa vārdiem – iet un sludināt, sējot Evaņģēlija sēklu.
Tagad ir žēlastības laiks. Tāpēc esiet Kristus liecinieki. Drīz jūsu vārdu sēkla izaugs un pārvērtīsies lielā kokā. Jūs nopļausiet ticības cilvēkus. Jēzus atnākšanas diena tuvojas. Pirms kļūs par vēlu, lieciniet ar visu savu enerģiju.
Nākamie panti parāda, ka Kunga atnākšana ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam:
“Redzi, es nāku drīz un mana alga – līdz ar mani, lai katram samaksātu par viņa darbiem. Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals. Laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā” (Jāņa atklāsmes grāmata 22:12-14).
Mūsu drēbes simbolizē dzīvību. Mums ir jādzīvo grēku nožēlā katru dienu, mazgājoties ar dārgajām Jēzus Kristus Asinīm. Kungs pie mums var atnākt jebkurā brīdī, un mums ir jābūt gataviem tikt parautiem. Būsim svētīti cilvēki, ierodoties jaunajā Jeruzalemē, jaunajās debesīs un jaunajā zemē, kur mēz mūžīgi kalposim Dievam!
Un atkal mēs sastopam vārdu “draudze”, kurš netika lietots no Atklāsmes grāmatas trešās nodaļas.
“Es, Jēzus, sūtīju Savu eņģeli liecināt jums draudzēs par visu šo. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, mirdzošā Rīta Zvaigzne” (Jāņa atklāsmes grāmata 22:16).
Bet, beidzot atklāsmi, Kungs teica: “Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk! Lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas, kas grib!” (17.pants).
Līgava – tā ir Draudze, kas pieņemta debesīs, un Svētais Gars – tas ir Tas, Kurš atveda Draudzi uz debesīm. Šis pants runā par to, ka Svētais Gars un Draudze sludina Evaņģēliju, sadevušies rokās. Katrai draudzei ir jāpieņem Svētais Gars un Viņa spēks sludināt Kunga Vārdu.
Deivids Jongi Čo