Tikai Pats Kristus var uzstādīt varas robežas vai kategorijas Saviem sekotājiem. Šīs robežas Glābējs skaidri definēja un tās ir uzrakstītas Jaunajā Derībā: ” Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints (akmens) Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.” (Mateja 16:18-19).
Kas ir šīs Valstības atslēgas, kuras simbolizē tiesības un varu, kas ir Kunga Jēzus Kristus dotas?
Pirmajai Draudzei piemita spēks, un tā laika pasaule tika satricināta, kā Kristus to bija apsolījis Saviem sekotājiem. “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums…” (Apustuļu darbi 1:8).
Pēteris lietoja Valstības atslēgas, kad vērsās pie tautas ar pravietisku vēsti, kas ir pierakstīta Apustuļu 2.nodaļā. Piedzima Draudze un pirmā svēto grupa piepildījās ar Svēto Garu.
Tajā dienā Pēteris teica: “Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās” (Apustuļu darbi 2:39).
Šajos vārdos ir skaidri pateikts, ka vara ir paredzēta ne tikai apustuļiem. Tā pārgāja uz tūkstošiem cilvēku, kas klausījās Pētera sprediķi Vasarsvētku dienā. Tā pārgāja uz viņu bērniem un gāja plašumā arvien vairāk un vairāk, – pat nonāca līdz mums šodien.
Pēteris lietoja varas atslēgu pie Krāšņajiem vārtiem līdzās Jeruzālemes templim. Cilvēku, kas bija tizls no mātes miesām, katru dienu atnesa pie tempļa ubagot. Bet vienu dienu viss izmainījās. Viņš lūdzoši skatījās uz Pēteri un Jāni, bet monētu šķiņdoņu vietā viņš dzirdēja Pētera varas vārdus: “Nacarieša Jēzus Kristus Vārdā – staigā!” (Apustuļu darbi 3:6).
Spēks un vara bija agrīnās Draudzes norma.
Šīs Valstības atslēgas vēl joprojām ir pieejamas Jēzus Kristus Draudzei. Samierināšanas un grēku atlaišanas kalpošana pieder Draudzei. Kas tiks saistīts uz zemes, būs saistīts arī debesīs. Kas tiks atraisīts virs zemes, būs atraisīts arī debesīs.
Draudzēs, kur es kalpoju kā mācītājs, es vienmēr iedvesmoju apmeklētājiem lūgt par sevi un par citiem, gaidot atbildi no Dieva. Daudzas brīnišķīgas dziedināšanas un atbrīvošanas notika vienkāršu cilvēku lūgšanu gadījumā, kas bija piepildīti ar Svēto Garu.
Ir pilnīgi acīmredzami, ka vara no augšas nav paredzēta tikai izredzētajiem. Tā ir priekš katra Jēzus Kristus sekotāja.
Lesters Samrels