Varenais Dieva plāns – izpirkšana – atbrīvoja mūs no likuma posta, tai skaitā arī no slimību lāsta!!!
Kad Kristus Golgātā kļuva par svētu upuri par cilvēces grēkiem, priekškars, kas templī atdalīja Vissvētāko vietu, pārplīsa divās daļās no augšas uz leju. Dievs nekad nemājos tempļos, kas ir cilvēku roku celti.
Šodien katrs ticīgais – patiess Dieva templis. Ar Svētā Gara palīdzību Dievs brīnišķīgi apmeklē dzīvo templi (Jāņa 14:23; 1.Korintiešiem 3:16; 2.Korintiešiem 6:16).
Dievs Vecajā Derībā smalki aprakstīja katru Savas uzturēšanās vietas detaļu. Cik daudz vairāk Viņam nāktos stāstīt par tavu ķermeni – dzīvo templi, par kuru nomira Kristus.
“Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!” (1.Korintiešiem 6:19-20).
Dievs tiek pagodināts, kad tu valdi pār sava ķermeņa slimībām.
Slimības atbrīvo sātans. Ādams nepazina slimības, kamēr neļāva sātanam ienākt šajā pasaulē ar savu dēmonisko preci: grēku, nāvi, slimībām, bailēm, nabadzību, meliem un citām lietām.
Kas attiecas uz slimībām, tad šeit darbojas reakcija uz tām. Velns ir iemantojis spēju uzsūtīt jums slimības, kā viņš to izdarīja ar Ījabu. Bet kā kristietis, tu esi iemantojis Dievišķo spēku noraidīt slimību, atsakoties no tās vai pilnībā sagraut ienaidnieka spēku.
Tev savai gribai ir jāpieliek piepūle. Slimība pati par sevi ticīgos nepamet.
Saplūsti ar spēka avotu. Policists var kliegt: “Likuma vārdā, atveriet”. Kā Kristus sekotājam, tev ir jāsaka: “Kristus vārdā, es esmu dziedināts”.
Kad Jēzus atnāca šajā pasaulē, Viņš iznīcināja velna darbības, tai skaitā arī slimības. “Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus” (1.Jāņa 3:8).
Jēzus teica: ” Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.” (Lūkas 10:19).
Daudzi kristieši pat nenojauš, ka viņiem ir spēks nostāties pret velnu un viņa darbiem. “Stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums” (Jēkaba 4:7).
Lesters Samrels