DIEVA DERĪBA
Jūs varētu teikt: “Bet, brāli Koplend, es esmu Jaunās Derības ticīgais, un Dieva apsolījumi pie manis atnāk nevis caur Ābrahāmu, bet caur Jēzu. Viņi pieder man pateicoties tam, ko izdarīja Jēzus”.
Pilnīgi pareizi. Tāpat arī tas skar Ābrahāmu. Viņam bija derība, kurā Dievs bija viss visā. Izlasiet 1.Mozus 15.nodaļu, kā Dievs noslēdza šo derību, un jūs ieraudzīsiet, ko es ar to domāju. Kad Dievs noslēdza derību ar Ābrahāmu, Viņš personīgi nonāca uz zemes, izgāja caur dzīvnieku altārim un deva apsolījuma derību Ābrahāma sēklai. “Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts “un dzimumiem”, tas ir par daudziem, bet par vienu: “un tavam dzimumam”, proti, Kristum” (Galatiešiem 3:16).
Ābrahāma derībā Visuvarenais Dievs stāvēja no vienas puses, bet Viņa Dēls, Jēzus, no otras!
Faktiski Dievs teica Ābrahāmam: “Ja tu noticēsi šai derībai un rīkosies uz tās pamata, Es pret tevi izturēšos tā, kā pret Jēzu. Tu varēsi pietuvoties Man ar tādu pašu pārliecību, kā arī Viņš, un Es tevi pieņemšu un izturēšos pret tevi tā, it kā tu nekad nebūtu grēkojis”.
To pašu Dievs mums teica Jaunajā Derībā. Viņš nesaka mums: “Ejiet prom no Manis, grēcinieki”. Viņš mūs aicina drosmīgi atnākt pie Viņa žēlastības troņa. Viņš mums saka: “Es izdzēsu jūsu grēkus, un Es tos vairs neturu pret jums. Jūs tikāt nomazgāti ar Jēra asinīm, un ja jūs staigāsiet Manā priekšā ticot uz Viņu, Es pret jums izturēšos tā, it kā jūs nekad nebūtu grēkojuši!”
Šī iemesla dēļ mēs varam staigāt Ābrahāma ticības pēdās. Mēs atrodamies tādā pašā derībā. Galatiešu vēstules trešā nodaļa to apstiprina. Tur skaidri ir pateikts: “Tātad tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Ābrahāmu….Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums (sēkla no krievu val.), mantinieki pēc apsolījuma” (Galatiešiem 3:9; 26-29).
Paskatieties vēlreiz uz pēdējo pantu. Tas runā par mums, ticīgajiem, kā par Ābrahāma sēklu. Vārds “sēkla” šeit ir vienskaitlī, runājot par mums tieši tāpat, kā 16.pantā, kad runa gāja par Jēzu. Tas ir svarīgi. Tas liek mums saprast, ka tad kad lieta skar staigāšanu Ābrahāma ticībā, mēs tajā visā esam kopā. Mēs esam viens ar Jēzu, un Viņš ir viens ar mums.
Pagātnē mūsu šī fakta neizpratne traucēja mūsu ticības gaitām. Mēs vairāk klupām, nekā vajadzēja, jo mēs sadalījām Kristus Miesu. Mēs atdalījāmies viens no otra un aizmirsām par to, ka, tad kad mēs runājam par ticīgajiem, mēs runājam par Jēzu, un kad mēs runājam par Viņu, mēs runājam par visu Draudzi. Viņš ir Galva, bet mēs Viņa Miesa.
Jūs nevarat atdalīt galvu un miesu un gaidīt, ka tā turpinās funkcionēt. Tam, lai dzīvība turpinātos, tiem ir jābūt vieniem veseliem. Lūk kāpēc neviens nekad nesaka, kad es ieeju telpā: “Lūk nāk Kenets un viņa miesa”. Cilvēki vienkārši saka: “Tas ir Kenets”, jo mana galva un miesa – tas ir viens.
Tieši tas pats arī attiecas uz garīgo pasauli attiecībā uz Kristus Miesu. Kā teica Jēzus Jāņa evaņģēlijā 17:23, mēs esam viens ar Jēzu un viens savā starpā viens ar otru, kā Jēzus un Tēvs ir viens. Jēzus mūsos, Dievs Viņā, un mēs Dievā esam viens.
Ir pienācis laiks atjaunot mūsu prātu un pārtraukt atdalīt sevi no citiem. Mēs viens otram esam vajadzīgi! Mēs viens otram es nepieciešami tā dēļ, lai staigātu vienotībā “…Dieva Dēla ticībā un atziņā…” (Efeziešiem 4:13).
Mums vajadzētu atlikt malā savas doktrinālās atšķirības un aizvainojumus un neļaut tām mūs šķelt. Ticēt Dievam par Dieva pilnīgām spēka izpausmēm mūsu vidū – tas ir ļoti svarīgi! Tas ir daudz dārgāks, nekā jebkas cits pasaulē, un vienīgais veids, kā mēs varam to īstenot – strādājot vienotībā, pielipinoties viens otram mīlestībā (ticība darbojas mīlestībā), lūdzot viens par otru un atbrīvojot savu ticību attiecībā vienam uz otru. Ziniet, kas notiek, kad mēs nonākam tādā vienotībā? Mēs kļūstam lielāki, nekā vienkārši atsevišķi kristieši, kuri klīst pa dzīvi, mēģinot izdarīt kaut ko priekš Dieva, mēs kļūstam par ticības komandu! Mēs kļūstam par to neprātīgo puišu garīgo versiju, ar kuriem es spēlēju amerikāņu futbolu vecākajās skolas klasēs.
Tieši tādu komandu sapulcina Dievs šajās pēdējās dienās pirms Jēzus atnākšanas. Šī ir ticīgo komanda, kuri mīl Dievu, mīl viens otru un mīl dzīvot ticībā Dieva Vārdā. Šī ir ticīgo komanda, kuri ir nodevušies savai lietai un kuri ir veltījušies par 100 procentiem tam, lai noietu ar veltni pār velnu.
Tā ir cilvēku komanda, līdzīgi jums un man, kuri jaunpiedzima, lai staigātu Ābrahāma ticības pēdās!
Kenets Koplends