Dievs tev dos nepieciešamos līdzekļus. Bībele māca, ka Dieva plāns un griba ir tajā, lai Viņa bērni materiāli uzplauktu un būtu veseli (3.Jāņa 2). Savā Vārdā Dievs māca Saviem bērniem taisnīguma principus, lai mēs varētu baudīt Viņa svētības un nodrošinājumu. Mums vienmēr ir jāatceras, ko saka Bībele attiecībā uz materiālajiem labumiem Dieva bērnu dzīvēs. Tās pieder Viņam. Mēs esam tikai pārvaldnieki.
Atceries, kāds bija Ābrahāma materiālais stāvoklis pēc tam, kad viņš paklausīja Dievam (1.Mozus 13:2). Ābrahāms netiecās būt bagāts. Tas ir redzams no tā, ar kādu vieglumu viņš atstāja visu – savu zemi, savus tuvos un sava tēva namu, kad Dievs viņam to pavēlēja izdarīt.
Paklausot Dieva gribai, viņš devās uz nezināmu apsolīto zemi (1.Mozus 12:1). Ābrahāms nenodarbojās ar savu labklājību, tieši otrādi – šajā jautājumā viņš pilnībā uzticējās Dievam. Un paklausības dēļ, Dievs viņam deva uzplaukumu.
Dieva svētību plāns Viņa bērniem dod mums spēku dzīvot dzīvi, kas nav līdzīga cilvēku dzīvēm, kuri ir pieķērušies šai pasaulei. Mums ir jābūt atvērtām abām rokām: viena roka, lai saņemtu, otra – lai dotu. Mums ir jākļūst par Dieva svētību kanāliem.
Cik brīnišķīgi būtu, ja mēs ar savu paklausību pārliecinātu citus pagodināt Kristu! Tā mēs kļūstam par lukturiem, kas nolikti augstā vietā! Un lai cilvēki redz Viņa mīlestības ieguvumus tajās svētībās, kuras ir mīlošā Kunga dotas. Nešaubīsimies izpaust ticību tam, ka viņš mūs nodrošina un aizsargā. Būsim laimīgi devēji, svētīti savā došanā, pagodināsim Dievu un bagātināsimies Viņā.
Vai kristiešiem ir jāmaksā desmitā tiesa? Ābrahāms un Jēkabs ziedoja to vēl pirms Bauslības ieviešanas. Tātad, ja Ābrahāms un Jēkabs atdeva desmito tiesu un uzplauka, tad vai arī mums nevajadzētu maksāt desmito tiesu?
Mēs to nerunājam vienkārši tāpēc, lai apstiprinātu mūsu ticību desmitās tiesas ziedošanā. Ābrahāma un Jēkaba dzīve pierāda, ka Dievs tur Savus solījumus – un no mūsu svētībām šodien parādīsies nebeidzama Viņa mīlestības pierādīju plūsma! Pagodināsim Dievu ar savu dzīves veidu, būsim dāsni, pilni ticības uz Viņa Vārdu, ziedosim skatoties uz Kungu. Nav svarīgi, vai mūs apmāna citi cilvēki; mūsu Debesu Tēva atlīdzība nepaies mums garām. Saskaņā ar Viņa apsolījumiem mēs pļausim to, ko sēsim. Dievs deva apsolījumu, ka tie, kas staigā Viņa ceļus, trūkumu necietīs (Psalmi 84:12).
Lesters Samrels