“Tā ir taisnība, ka arī tu vari atkrist. Tava mīlestība arvien atdzisīs, un tu Mani atraidīsi, ja ikdienas neaizliegsi sevi un neņemsi savu krustu. Tie, kuri tiecas izglābt savu dzīvi, pazaudēs to, bet tie, kuri pazaudēs savu dzīvi Manis dēļ, atradīs patieso dzīvi. Tā dzīve, kuru Es dodu Saviem ļaudīm, tā ir daudz lielākas pārpilnības dzīve, kādu viņi jebkad ir lūguši, daudz lielāka, kā viņi to jebkad ir iedomājušies.
Kad Es beigšu tiesāt Savu namu, tad sūtīšu Savas tiesas pār visu zemi. Ar Savām taisnajām tiesām Es parādīšu atšķirību starp Saviem ļaudīm un tiem, kuri Mani nepazīst. Tagad visa pasaule atrodas ļaunā varā. Tagad viņš apbalvo netaisnos un pretojas taisnajiem. Kad pienāks Tiesas Diena, visa pasaule uzzinās, ka Es apbalvoju taisnos un pretojos lepnajiem.
Taisnība un taisna tiesa – Mana troņa pamats. Tieši Savas taisnās tiesas dēļ, Es daudz bargāk sodu tos, kuri zina patiesību, bet nedzīvo pēc tās. Es tevi atvedu šeit, lai tu redzētu Manas tiesas. Tu šeit ieguvi to sapratni, bet tu tiksi tiesāts pat vairāk par citiem, ja nestaigāsi tajā, ko redzēji šeit. No tā, kam ir daudz dots, daudz tiks atprasīts. Šeit tu uzzināji Manu tiesu labvēlību. Ja tu ļausi grēkam sevi sapīt, tad uzzināsi Manu tiesu bardzību. Daudzi no Maniem ļaudīm vēl joprojām mīl grēku. Tas, kurš mīl grēku un savu mieru un panākumus vairāk, nekā Mani, drīz iepazīs Manu skarbumu. Viņi nepastāvēs nākamajos laikos.
Es nodemonstrēšu bardzību lepnajiem, bet žēlastību pazemīgajiem. Nevis grūtības novērš Manus ļaudis no Manis, bet gan panākumi. Ja Mana tauta meklētu Mani uzplaukuma laikos, Es viņiem varētu uzticēt daudz vairāk patieso Savas valstības bagātību. Es gribu, lai tev vienmēr būtu pārpilnība katram labam darbam. Es gribu, lai dāsnums tevi pārpildītu. Mani ļaudis uzplauks zemes bagātībās tuvojošos laikos, pat bēdu laikā, bet šī bagātība būs no Manis, bet ne no šī laikmeta kunga. Ja Es nevaru tev uzticēt zemes bagātības, kā gan Es varu uzticēt nākamā laikmeta spēku? Tev ir jāiemācās meklēt Mani kā pārpilnībā, tā arī nabadzībā. Viss tas, ko Es tev uzticu, paliks Mans. Es vairāk uzticu tikai tam, kurš ir vairāk paklausīgs.
Zini, ka arī tumsas valdnieks dod uzplaukumu. Viņš Maniem ļaudīm piedāvā to pašu, ko piedāvāja Man. Viņš dod šīs pasaules valstību tiem, kuri pielūdz un kalpo viņam, dzīvojot saskaņā ar viņa ceļiem. Ir pasaules uzplaukums, un ir Manas valstības uzplaukums.
Tiesu iestāšanās palīdzēs Maniem ļaudīm iepazīt atšķirību. To bagātība, kas uzplauka, kalpojot šī ļaunā laikmeta valdniekam, lietojot šī ļaunā laikmeta ceļus, būs kā dzirnakmeņi uz kakla plūdu laikā. Drīzumā visi tiks tiesāti atbilstoši patiesībai. Tie, kuri kļuva bagāti no Manis, nekompromitēja patiesību, uzplaukstot. Mana tiesa sākas pie Mana nama, kas māca tev disciplīnu, lai tu staigātu paklausībā. Balva par grēku – nāve, bet balva par taisnību – miers, prieks, godība un slava. Visi iegūs to balvu, ko ir pelnījuši. Tāda tiesa sākas no Mana nama”.
Tad Lats un Jona teica vienā balsī: “Tagad redzi Dieva žēlastību un bardzību. Ja tu gribi iepazīt Viņu vairāk, tad vairāk tev par tām ir jāzina”.
Pārliecība nolaidās pār mani, līdzīgi ūdenskritumam, bet tā bija dzīvā ūdens straume. Tā tīrīja un atjaunoja, un tas bija smagi. Tāpat arī es zināju, ka Viņa labojums pasargās mani no tā, ar ko man būtu bijis jāsaskaras, ieejot pa durvīm. Es izmisīgi gribēju saņemt visus labojumus, pirms aiziet no šejienes prom. Es zināju, ka man būs vajadzīga Viņa labošana, un man bija taisnība.
Riks Džoiners