Slava Dievam, ka Jēzus atnāca, lai mūs atpirktu no sātana rokām, no grēka un no slimībām, jo Viņš mūs atnāca izpirkt no bauslības lāsta (Galatiešiem 3:13).
Lai uzzinātu, kas tas tāds bauslības lāsts, mums ir jāatgriežas pie bauslības – pie pirmajām piecām Bībeles grāmatām. No turienes mēs uzzināsim, ka bauslības lāsts – tā ir nabadzība, slimības un nāve.
Dievs apstiprināja derību ar Izraēla dēliem, kad viņi izgāja no Ēģiptes, lai ietu uz Apsolīto zemi.
Dievs viņus brīdināja, ja viņi atteiksies ievērot Viņa likumus un bauslību, tad viņi stipri cietīs (5.Mozus 28:19-68).
Bet paklausības gadījumā Dievs apsolīja: “Bet tev būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni; un Es novērsīšu visas tavas slimības. Un tev nebūs sievu tavā zemē, kas nelaikā dzemdē vai ir neauglīgas; Es darīšu pilnu tavu dienu skaitu” (2.Mozus 23:25-26).
Cilvēki uzskata, ka tam, lai nomirtu, ir jābūt slimam, bet Dievs tā nesaka.
Dievs teica, ka Viņš darīs pilnu viņu dienu skaitu. Viņš neteica, ka viņi nenomirs – bet Viņš teica, ka viņiem nebūs jānomirst no slimībām vai kaitēm.
Pēc Jaunās derības mums ir tiesības uz dziedināšanu tieši tāpat, kā Izraēlam pēc Vecās derības. Jaunās derības ticīgie ir atpirkti no garīgās nāves. Mēs esam atpirkti no slimībām un nabadzības. Un mums ir apsolījumi, ka, tad kad Jēzus atkal atnāks, arī fiziskā nāve tiks samīta. Izdarīsim to daudz konkrētāku priekš tevis:
Tev ir tiesības uz dziedināšanu.
Tev uz to ir tiesības, jo tu – Ābrahāma garīgais bērns.
Tev uz to ir tiesības, jo slimība – tas ir lāsts, bet Kristus tevi ir atpircis no bauslības lāsta.
Kenets Heigins