Ebrejiem 2:13-15
“Un atkal: Es paļaušos uz Viņu. Un atkal: lūk, še Es esmu un bērni, ko Dievs Man devis. – Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.”
Jums ir jāiznīcina nāves bailes. Taču, ja jūs turpināsiet baidīties, tad jūs paliksiet verdzībā. Un ienaidnieks vienmēr to izmantos, lai jūs nebūtu brīvi. Nāves bailes izplatīsies pār visu pārējo jūsu dzīvē.
Depresija nekad nav Dieva griba. Lūgšana iznīcina šo verdzību, bet jums ir jāpārdomā par to, kas labs, tīrs, tīkams, cienīgs utt. Domājiet par Viņu un jūs būsiet mierā.
Ebrejiem 13:5-6:
“Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, – tā ka mēs droši varam sacīt: Tas Kungs ir mans palīgs, es nebīšos! Ko cilvēks man darīs?”
Šim jau vajadzētu pārtraukt vairākums iemeslu depresijai, jo lielākā daļa depresijas rodas tādēļ, ka daudzi skatās dažādas programmas pa televīziju, reklāmu, kuras mums pierāda, ka mums ir jāiemanto kaut ko vairāk, nekā tas, kas mums ir. Tāpēc lielākā daļa ir neapmierināti, viņi pastāvīgi domā, ka viņiem ir vajadzīgs šis vai tas. Nē!
1.Jāņa 4:15-18:
“Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā.”
Bailes atnes mocības, depresiju un pastāvīgu nemieru. Un ja jūs esat depresijā, baidāties, mokāties, jūs neesat Dieva mīlestībā. Jūsu domas nav Viņā un jūs neesat pilnīgā mierā.
Jums ir jāpavēl bailēm: “Bailes, es iznīcinu tavu varu, aizej prom, nekavējoties.” Tas, kurš ir depresijā, sakiet: “Es tev pavēlu, kļūsti brīvs! Dieva miers lai ir ar tevi. Nožēlo grēkus, pagriez savu prātu citā virzienā un pieņem lēmumu fokusēt savu prātu uz Dievu – uz svētām, tīrām, labām lietām.” Sakiet sev: “Es izvēlos pārdomāt Dieva Vārdu. Es stiprinos Kungā. Baiļu un mocību garam ir jāaiziet nekavējoties. Esi brīvs.” Nedomājiet par slikto. Pārdomājiet Dieva Vārdu. Viņš ir jūsu nodrošinātājs. Viņš jums ir viss. Viņa brūcēs jūs esat dziedināti.
Karijs Bleiks