Jēzus teica: ” Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs…Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū” (Mateja 18:18,20).
Velns ir pakļauts kristieša TICĪBAI, viņš to nevar pārvarēt.
Velns ir pakļauts kristieša PILNVARĀM, viņš ir spiests tām pakļauties.
Velns ir pakļauts kristieša TIESĪBĀM, viņš nevar no tām atkāpties.
Velns ir pakļauts VĀRDIEM, kurus izrunā kristietis, un viņam tiem ir jāpakļaujas. Ja ticīgais velnam dod pavēli aiziet, tad viņam ir jāaiziet!
Vēl spēcīgāka un dramatiskāka vara izpaužas SLAVĒŠANĀ.
Visa Izraēla tauta dziedāja uzvaras himnu pēc Sarkanās jūras šķērsošanas: “Mans spēks un mana dziesma ir Tas Kungs…” (2.Mozus 15:2).
Debora un Baraks dziedāja uzvaras dziesmu (Soģu 5).
Pāvils un Sīla dziedāja filipiešu cietumā. “Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās. Piepeši notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamati sakustējās; tūdaļ atvērās durvis, un visiem nokrita važas (Apustuļu darbi 16:25-26).
Praktiski visām nācijām ir himnas, kas paceļ nacionālo lepnumu. Karavīri, kas soļo kārā, arī dzied.
Ticīgajiem Jaunajā Derībā ir teikts: “Un neapreibinaities ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs” (Efeziešiem 5:18-19).
Dievs vēlas, lai mēs esam laimīgi un dziedam uzvaras dziesmas. Ej pa dzīvi ar dziesmu: “Jēzus jau ir uzvarējis! Mūsu Draudze vienmēr uzvar!”
Ja velns sāk pienest šaubas šajā sakarā, pārtrauc viņu: “Apklusti, Jēzus Kristus vārdā. Mēs jau esam uzvarējuši!”
Šī ir Jēzus uzvara. Viss, kas tev ir nepieciešams, Viņš to jau ir iekarojis priekš tevis. Tev vien atliek paziņot savas tiesības Viņa vārdā.
Ja tu esi slims, saki: “Pateicos tev, Tēvs, par to, ka Jēzus izcīnīja man dziedināšanu. Es tagad Viņa vārdā saņemu dziedināšanu. Paldies. Es esmu vesels”.
Iegaumē! Tu es tas, kā Dievs tevi ir nosaucis. Tu vari paveikt to, ko Dievs uzskatīja, ka tu to paveiksi.
Lesters Samrels