Jauniem kristiešiem ir svarīgi apzināties, ka bagātība – no Dieva un Viņš vēlas viņiem dāvāt uzplaukumu priekš tā, lai Viņa darbs tiktu izpildīts. Šāds ticības pamats ir nepieciešams, lai saņemtu bagātību savu vajadzību apmierināšanai un Viņa gribas izpildīšanai uz zemes.
Pēc tam, kad jūs iegūstat tādu atklāsmi, jums ir jārīkojas ticībā.
Dieva apsolījumi piepildās mūsu dzīvē tad, kad mēs rīkojamies saskaņā ar ticību (Jēkaba 2:14-17; 26).
1.Dievs mums dod apsolījumu.
2.Mēs to dzirdam, ticam tam un pieņemam to kā Dieva gribu.
3.Mēs lūdzam Dievam to izpildīt.
4.Mēs rīkojamies pēc Vārda apsolījuma, apliecinot ar savām darbībām savu ticību tajā, ka Dievs paveiks visu, ko ir apsolījis.
5.Dievs redz mūsu rīcības, kuras apstiprina mūsu ticību Viņam. Viņš atnāk tā dēļ, lai izpildītu Savus apsolījumus.
6.Velns – Dieva ienaidnieks un mūsu pretinieks, uzrodas, cenšoties iesēt šaubas, bailes, sajukumu un neizlēmību, lai iztraucētu Dieva apsolījumu piepildīšanos un nozagtu mūsu prieku.
7.Dieva derība nevar tikt lauzta. Ja, neskatoties uz visiem pārbaudījumiem, mūsu ticība paliek nelokāma. Kungs izpildīs Savu Vārdu mūsu dzīvē. Viņš teica: “Es esmu nomodā par Savu vārdu, lai tas piepildītos!” (Jeremija 1:12). “Jo Dievam nekas nav neiespējams” (Lūkas 1:37). “Savu derību Es nepadarīšu par neesošu, nedz grozīšu to, kas nācis pār manām lūpām” (Psalmi 89:35). ” Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs” (Marka 13:31).
Jūs nostiprināties uz Dieva apsolījumu klints, kura atklāj Viņa gribu. Jūs, kā Dieva partneris dvēseļu iekarošanā, varat rīkoties ticībā un kļūt Viņa līdzstrādnieks, pretendējot uz Viņa uzplaukumu priekš tā, lai jūsu māja piepildītos ar pārpilnību un lai jūs varētu sponsorēt Evaņģēlija vēsti.
T.L.Osborns