“(PateicotiesTēvam)…izrāvis mūs no tumsības varas un ievedis Sava mīļā Dēla valstībā.” (Kolosiešiem 1:12,13)
Ja, neskatoties uz visiem Bībeles apsolījumiem par uzplaukumu, neskatoties uz visām jūsu lūgšanām, vēl joprojām knapi savelkat kopā galus, tad atbildiet uz tādu jautājumu – kā jūs domājat, kur Dievs ņem resursus, lai piepildītu jūsu vajadzības?

Daudzi ticīgie, pat neapzinoties to, ierobežo Dievu ar to, ka pieraduši skatīties uz šīs pasaules ierobežotajiem resursiem, nevis uz neierobežoto Dieva Valstības bagātību. Viņu ticība cieš sakāvi tad, kad viņi sāk domāt par nestabilo zemes ekonomiku, par viņiem apkārt esošo trūkumu un vajadzībām.

Viņi domā: “Kā Dievs var mani svētīt visa šī vidū?” Ja jūs arī domājat tieši tāpat, tad man ir laba ziņa, kura izmainīs jūsu domāšanu! Bībele saka, ka “Dievs mūs ir izrāvis no tumsības varas un ievedis Sava mīļā Dēla valstībā.” Un “ievest” nozīmē paņemt no vienas vietas un novietot citā. Citiem vārdiem sakot, jūsu galvenā pilsonība nav šīs zemes pilsonība. Jūs neesat ASV vai citas valsts pilsonis – pirmām kārtām, jūs esat Dieva Valstības pilsonis. Tas nozīmē, ka šai planētai nav tiesības jums diktēt, vai jūsu vajadzības tiks piepildītas vai ne.

Bībelē vēstulē filipiešiem 4:19 teikts, ka Dievs piepildīs jūsu vajadzības pēc Savas godības pilnās bagātības! Jūs varat dzīvot pēc debesu ekonomikas likumiem, nevis zemes, jo debesīs vienmēr ir vairāk nekā pietiekami.

Mostieties debesu pārpilnībai, kura, pateicoties Jēzum, kļuva par jūsu! Atmostieties tam faktam, ka jūs esat pārcelti no nabadzības pasaules uz pārpilnības valstību. Priecājieties! Jums ir pieejami neierobežoti debesu resursi!

  1. psalms 37- 45 pauž: “Un izveda Savus ļaudis ar visu sudrabu un zeltu, un neviena gurdena nebija viņu ciltīs. Ēģipte priecājās par viņu aiziešanu, jo bailes no viņiem to bija pārņēmušas. Padebesi Viņš deva viņiem par segu un uguni naktī par gaismu. Tad Mozus lūdza, un Dievs sūtīja viņiem paipalas un paēdināja viņus ar debesu maizi. Viņš pāršķēla klinti, tad iztecēja ūdens un plūda pa tuksnesi straumēm, jo Viņš atcerējās Savu svēto vārdu un Savu kalpu Ābrahāmu. Tā Viņš izveda Savu tautu ar prieku un ar gavilēm Savus izredzētos, un deva viņiem citu tautu zemi, lai viņi to iegūst un pārņem sev par īpašumu, lai turētu godā Dieva likumus un pildītu Viņa baušļus. Alelujā!”

Kenets Koplends