Ja dvēsele kļūst par ķēniņu un valdnieku, tā izpostīs to, ko ceļ gars. Dvēselei jātiek apspiestai (salauztai), pirms gars varēs tikt atbrīvots un izlieties caur cilvēka dvēseli un miesu.Svētais Gars sazinās ar cilvēka garu. Neskaitot Jēzu, Ādams bija vispilnīgākā cilvēka gara izpausme šīs zemes virsū. Kad Ādams sabuntojās un neklausīja Dievu, viņa gars nomira. Viņš pārtrauca savas attiecības ar Dievu Tēvu. Viņa rīcības un domas tagad kontrolēja miesa un dvēsele. Tad sātans sāka kontrolēt viņa personību. Tas, kas nomira Ādamā, tika augšāmcelts Kristū! Mēs to saucam par “jauno radījumu”. Grieķu valodā ir četri vārdi, kas apraksta vārdu “dzīvība”. Viens – “bio”, kas ir zemākā dzīvības forma. Pastāv “psihe” – dvēseliskā sfēra. “Zoe” – garīgā dzīvība, Kristus dzīvība, Dieva dzīvība, mūžīgā dzīvība. Šī “zoe” dzīvība ir tā, par ko runā 1.Jāņa 5:11-12: “Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.” Ceturtā no tām ir “anastrofe”, neprātīga uzvedība, kas Rakstos pieminēta tikai vienu reizi.”ZOE” DZĪVĪBAKristū mēs pieņemam “zoe”, garīgo dzīvību, dievišķo dabu. Tas, ko mēs saucam par garīgo cilvēku – tā ir “zoe” dzīvība. Cilvēka gars – tā ir viņa jaunpiedzimšanas pieredze. Jāņa 3:16 ir teikts: ” Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Šeit ir runa par cilvēciskā gara saplūšanu ar Dieva Garu. Efeziešiem 2:1 ir teikts: “Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos…” Svaidījums ir tad, kad Dieva Gars iemājo cilvēciskajā garā un šis gars tiek atjaunots.Efeziešiem 4:23 saka: “un jāatjaunojas savā sirdsprātā.” Šī atjaunošanās iziet no jūsu gara un ieplūst jūsu dvēseles daļās. Kad tas notiek, jūsu prāts tiek attīrīts ar Jēzus asinīm.Ecehiēls to sauc par jaunu garu. Ecehiēla 18:31: “Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs noziegušies pret Mani, iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Kāpēc gan jūs gribat mirt, Israēla nams?” Dievs grib, lai jums būtu šis jaunais gars. Šī “zoe” dzīvība, garīgā dzīvība. Dieva dzīvība.Lesters Samrels