Mēs šodien stāvam uz klints. “…tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt” (Mateja 16:18). Mēs tagad stāvam uz pamata, uz Klints, uz Kristus, uz Vārda, uz Dzīvā Vārda. Spēks ir tā pašā būtībā. Kristus ir mūsu ticības būtība. Viņā ir mūsu cerība un mantojums.; Viņš – visas mūsu sabiedrības būtība, un ārpus Viņa mēs visi atrodamies ārpus nodoma un mūsu sabiedrības ideāla. Kristus – visa centrs. “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums…” (Apustuļu darbi 1:8). Jēzus dzīvoja spēka pazīšanā. Tā Kunga Gars bija pār Viņu.
Mēs iegājām jaunā stāvoklī; mēs mājojam tur, kur visa būtība ir Kristus, kur cilvēks – nekas vairāk, kā karkass vai māls, bet Dieva Vārds – templis. Tempļa iekšpusē atrodas dzīvie principi, kas ielikti pamatā, un Dzīvā Dieva Vārds mūs formē. Tas ir tūkstoš reižu spēcīgāks par mums, tas ir domās, valodā, rīcībā; tas ir svaidījums, spēks un vara, kas ir jaudīgāks par dinamītu, stiprāks par pašu spēcīgāko ieroci, kādu jebkad ir radījis cilvēks, un tas ir spējīgs stāvēt pretī lielākajam sātana spiedienam, kuru tas pielieto pret jums. Varenajiem spēkiem nav nekāda spēka pret šo visvarenību. Visuvarenais spēks ir līdzīgs dinamītam, kas izplatās caur cilvēkiem, izpauž savu varenību un visu pārējo dara maznozīmīgu. “…bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības” (Daniēla 11:32). Svētais Gars nāca ar vienu mērķi – parādīt mums Tēvu un Dēlu visās cilvēces vajadzības sfērās, tādā veidā demonstrējot spēku, kuram pateicoties vājais var kļūt stiprs; vedot slimos pie atklāsmes par Kristus asinīm un par izpirkšanu Golgātā, ka slimības ļaunais spēks ir uzvarēts un iznīcināts.
Kristībai Svētajā Garā ir svēta drosme; nevis reliģiski aizspriedumi, bet drosme, kas ir nelokāma un nesatricināmi stāv uz Dieva Vārda teiktā. Svētā drosme nozīmē dzīvot Svētajā Garā un zināt principus, kas darbojas Viņa dēļ. Tāpēc – nav vieta bailēm. Pilnīga mīlestība, pilnīga Dieva un Jēzus pazīšana noved mani tādā stāvoklī, kurā nav baiļu.
Smits Viglsforts