Tas, ko mēs apliecinām ar savu muti, dod varu pār mums vai nu Dievam, vai nu sātanam.
Bībele – tas ir Dieva Vārds, un tajā ir Dieva domas. Dieva domas atšķiras no cilvēku domām. “Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām” (Jesajas 55:8-9).
Tādā mērā, kā mēs studējam Dieva Vārdu un uzzinām Viņa domas, mēs uzdrošināmies domāt Dieva domas, sekojot Viņam, kad mēs savu domāšanu pielīdzinām Viņa Vārdam!
Ja mūsu apliecināšana nav pareiza, tad tas ir tā dēļ, ka mēs ticam ne tā, kā vajag. Bet ja mēs ticam ne tā, kā vajag, tad tas ir tā dēļ, ka mūsu domāšana ir nepareiza. Bet ja mūsu domāšana ir nepareiza, tad tas ir tā dēļ, ka mūsu prāts nav atjaunots ar Dieva Vārdu.
Reizēm Dieva Vārda mācība dvēseliskam cilvēkam var likties absurda, jo viņam nav atjaunots prāts ar Vārdu.
Marka 11:22-24 ir teikts: “Ticiet uz Dievu (Lai jums ir Dieva ticība – t.i., ticība, kāda ir Dievam). Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs…un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks””.
Paplašinātajā Bībeles tulkojumā 24.pantiņš skan šādi: “Tāpēc Es jums saku: lai ko jūs lūgtu lūgšanā, ticiet – uzticieties un esiet pārliecināti – ka tas jums ir dots, un jūs (to) saņemsiet”.
Pats brīnišķīgākais kristietim ir iemācīties staigāt garīgajā sfērā. Viņa intelekts un maņu orgāni visos iespējamos veidos neļaus viņam spert soļus šajā virzienā, jo dvēseliskais prāts nav atjaunots ar Dieva Vārdu, viņš vēlas paturēt cilvēku dvēseliskajā sfērā. Bet ir garīgā sfēra, un tieši tajā kristietim ir jādzīvo.
Kenets Heigins