“Aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu” (Efeziešiem 1:17).
Stādot priekšā mūsu vareno Dievu, Pāvils lūdz godības Tēvu dot Saviem bērniem “gudrības un atklāsmes garu”. Pāvils grib, lai mēs saprastu un iepazītu mūsu brīnišķīgo Dievu visā Viņa gudrībā. Kad mēs iepazīstam visas gudrības Dievu, tad Viņa gudrība kļūst par mūsējo.
Daudzi ticīgie tiecas saņemt lielāku Dieva spēku vai mīlestību, bet pavisam nedaudz lūdz Dievam vairāk gudrības, izpratni un sapratni. Dieva gudrība un atklāsme ietver sevī visu ticīgā bagātību, kas atklāj gan Viņa gribu, gan Viņa sirdi.
Tāpēc, iepazīstot Dievu, mēs tāpat iepazīstam Viņa gribu un sirdi. Tam, lai saņemtu gudrību un atklāsmi, bieži vien jums jāpavada kāds laiks ar Viņu un jāpaprasa Viņam par to.
“Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots” (Jēkaba 1:5).
Vienkārši, devīgi, bez pārmetumiem un apvainojumiem – lūk kā Dievs grib mums dot gudrību.
Vienkārši – nozīmē viegli un brīvi.
Dāsni – nozīmē pārpilnībā.
Bez pārmetumiem un apvainojumiem – nozīmē ar gatavību un vēlmi.
Bībele skaidri un vairākkārt mums runā par to, cik svarīga ticīgajiem ir gudrība.
“Jo gudrība ir labāka par pērlēm, un nekas no visa, ko varētu vēlēties, nevar līdzināties tai…Ar manu (gudrības) palīdzību valda ķēniņi un padomnieki dod tiesas un dod likumus… Bagātība un gods ir manās (gudrības) rokās, paliekama manta un taisnība…Mani (gudrības) augļi ir labāki par zeltu, pat par vistīrāko zeltu, un ieguvums no manis ir cienīgāks nekā izlasīts sudrabs….Tādēļ nu paklausiet man (gudrībai) tagad, mani dēli! Jo svētība ir ar tiem, kuri ietur manus ceļus…Kas mani (gudrību) atrod, tas atrod dzīvību un iegūst labpatiku Tā Kunga acīs” (Salamana pamācības 8:11, 15, 18, 19, 32, 35).
Dievs vēlas, lai mēs Viņu iepazītu, jo ar Viņa iepazīšanu atnāk gudrība un atklāsme. Ticīgie nevar piepildīt savu aicinājumu un izjust prieku, ja viņiem nav gudrība un atklāsme. Bet atkal, visas gudrības un atklāsmes atslēga – Dieva iepazīšana.
Nav nekā brīnišķīgāka par Dieva iepazīšanu! Ievērojiet, es neteicu “zināšanas par Dievu”. Ļoti daudzi, pat tie, kuri netic Jēzum Kristum, zina par Dievu. Dieva iepazīšana – tas ir kaut kas pavisam cits. Pazīt Dievu – būt ciešās savstarpējās attiecībās ar Viņu, sarunājoties ar Viņu ikdienas. Pazīt Dievu – just, ka Viņš pastāvīgi dzīvo un darbojas mūsos.
T.D.Džeiks