Jēzus burtiski apgrieza kājām gaisā Savu mācekļu dzīves tajā dienā, kad pēc augšāmcelšanās Viņš parādījās viņiem, kas sēdēja bailēs aiz aizslēgtām durvīm. Viņš teica: “…Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu” (Jāņa 20:21). Mēs, protams, vēlētos domāt, ka šī ir vienkārši laba Rakstu vieta un nepavisam nav tas, ko tas nozīmē burtiski: aicinājums sekot Viņam pasaulē ar Evaņģēliju.
Šis ir Kunga vārds ikvienam māceklim, kas dzird Viņa balsi. Vai jūs esat Viņa māceklis? Vai jūs vēlaties būt Viņa māceklis? Tad sakiet kopā ar mani, lai kur arī jūs šajā brīdī atrastos: “Kā Tēvs sūtīja Jēzu, tā Jēzus sūta arī mani!” Jēzus – absolūts dzīves, ticības un kalpošanas atdarināšanas paraugs. Kā mūsu Kungs Jēzus, tā arī jūs un es esam aicināti svaidījumā sekot pa Viņa pēdām.
Reizēm man ir nācies saskarties ar cilvēku īgnumu, kuri nezina Dieva mīlestības pilnību pret pazudušajiem. Jums nav jābūt Dievam, lai iedziļinātos Viņa Vārdā un saprastu, kā minimums, liecību par Viņa bezgalīgo mīlestību pret kritušo cilvēci. Kad mēs runājam par cilvēces iekarošanu un simtiem miljonu dvēseļu glābšanu Jēzus vārdā, viņi saka: “Jūs esat pārāk tālu no realitātes un pārāk pārdroši.”
Es esmu pārliecināts, ka, ja Jēzus saviem mācekļiem, kas slēpās slepenajā vietā, būtu sacījis: “Jūs esat aicināti izmainīt pasauli un dot tai jaunu vēsturi, sākot no Romas impērijas līdz tautām, par kurām jūs pat neesat dzirdējuši,” tas skanētu vēl neticamāk, bet tā tomēr būtu taisnība. Tas ir neapstrīdams fakts, ka Jēzus viņus sūtīja tieši tādā pašā veidā, kā mani vai jūs, jo arī Viņš pats ir Tēva sūtīts tādā pašā veidā. Pēc šīs ārkārtīgi svarīgās augšāmceltā Kunga tikšanās ar pārbiedētajiem mācekļiem, ticīgo armija devās uz priekšu, piepildīta ar Svētā Gara svaidījumu. Viņa nepārtraukti pārvietojās no pilsētas uz pilsētu un no tautas uz tautu, sludinot Evaņģēliju, kas mainīja cilvēces likteni, pārveidojot dzīves visur, kur tas tika sludināts. Šī armija ir gatava atkal celties!
Jēzus tika sūtīts, lai paveiktu darbu. Viņš ir mūsu absolūtais atdarināšanas paraugs, kas nodeva mums to pašu vīziju, to pašu autoritāti un to pašu atbildību, kāda bija Viņam pašam. Mēs esam spējīgi izmainīt mūsu draudžu, mūsu pilsētu un nāciju likteņus caur paklausību Jēzus Kristus gribai. Atslēga Dieva spēka iemantošanai var atrast Jēzus vārdos: “Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā” (Jāņa 14:12-13).
Mahešs Čavda