Cilvēki kļūst par meteoriem, kad viņi sakoncentrējas nevis uz Dieva Vārdu un bojā ejošo iekarošanu, bet sāk nēsāties ar mīļāko doktrīnu vai īpašo atklāsmi. Veselas draudzes, asociācijas un denominācijas kļūst par meteoriem. Sākotnēji viņi spoži spīd, viņos ir redzama īsta Svētā Gara kustība, bet tad iekrīt burta kalpībā, un drīz vien viņu kalpošana kļūst blāvāka un zaudē savu efektivitāti.
Sakoncentrējieties uz pazudušajiem!
Šajās pēdējās dienās, kad avīžu virsrakstos mēs varam redzēt bībelisko pravietojumu piepildīšanos, rodas kārdinājums sakoncentrēties uz notiekošo. Un šeit mums rodas bīstamība izdzist kā meteoriem. Jēzus runāja par laiku beigām: ” Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals” (Mateja 24:14).
Runājot par šo tēmu, Jēkabs raksta: “Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu” (Jēkaba 5:7).
Jēzus teica Saviem mācekļiem, ka raža ir nobriedusi, bet maz strādnieku, un Viņš lika lūgt pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus (Mateja 9:37-38). Dievs radīja cilvēku sadraudzībai ar Sevi, un Viņš iemīlēja Savu radījumu tik stipri, ka sūtīja savu vienīgo Dēlu, lai izpirktu cilvēci no mūžīgās nāves un atdalīšanas no Radītāja. Dieva galvenais mērķis visā vēsturē – cilvēka izpirkšana. Kad mēs izlaižam no redzesloka šo faktu un sākam uzsvaru likt kādai jaunai doktrīnai vai atklāsmei, pat ja tās ir saskaņā ar Bībeli, mēs noejam no Dieva ceļa un kļūstam par meteoriem, kuri sadeg un izdziest.
Jēzus jautāja Saviem mācekļiem, vai Viņš atradīs ticību, kad atgriezīsies uz zemes (Lūkas 18:8). Kad Jēzus atgriezīsies, Viņš grib mūs atrast tādus, ka ticam uz Viņu un esam aizņemti ar dvēseļu pļauju Viņa valstībai. Turoties cieši pie Dieva Vārda un sakoncentrējoties uz dvēseļu iegūšanu priekš Kristus šajā pasaulē – tu nebūsi meteors, kurš izdziest, bet gan Polārā zvaigzne, kura stāv savā vietā – burtiski neiznīcināma, kas ir cerības, gaismas un patiesības pilna bāka tumšajā pasaulē.
Lesters Samrels