KĀPĒC JŪS VARAT SAŅEMT DZIEDINĀŠANU?
Dievs pasludina: “Es, Tas Kungs, tavs dziedinātājs” (2.Mozus 15:26).
Viņš ir dziedinātājs. Viņš vēlas jūs izdziedināt.
Iespējams, jums to ir grūti savienot ar to, ka pasaulē ir tik daudz slimības un ka tik daudz labi un nevainīgi cilvēki cieš. Tas varbūt ir dīvaini salīdzināt šo patiesību ar tradicionālajām reliģiskajām mācībām par slimībām.
Bet ja jūs pieņemsiet Dieva vārda apsolījumus priekš sevis, jūs atklāsiet, ka Viņa griba ir tajā, lai jūs iemantotu fizisko veselību, garīgo glābšanu un materiālo pārpilnību.
Neviena cita Rakstu vieta nespētu izpaust daudz skaidrāk Dieva gribu, kā šī: “Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei” (3.Jāņa 1:2).
Bībele māca, kad Jēzus Kristus nomira pie krusta, Viņš “uznesa” mūsu fiziskās kaites, slimības un vainas, tāpat kā Viņš “uznesa” mūsu grēkus un mūsu pārkāpumus.
MŪSU AIZVIETOTĀJS
Jautājums nav tajā, vai Viņš uznesa mūsu fiziskās slimības?
Jautājums ir tajā, kāpēc Viņš tās uznesa?
Viens un tas pats darbības vārds (senebreju un grieķu valodā) tiek lietots apgalvojumam, ka Viņš “uznesa” mūsu garīgos pārkāpumus, un ka Viņš “uznesa” mūsu fiziskās slimības. “Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jesajas 53:4-5).
Tad kāpēc Viņš uznesa mūsu fiziskās slimības?
Atbilde sastāda tā būtību, ko mēs saucam par Labo vēsti.
Viņš to izdarīja tā dēļ, lai jums tas nebūtu jādara.
Viņš to izdarīja kā jūsu personīgais aizvietotājs.
Tas arī ir viss stāsts par izpirkšanu.
Lūk kāpēc jūs varat būt dziedināti.
“Un, kad vakars metās, tie atveda pie Viņa daudzus velna apsēstus, un Viņš (ļaunos) garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus sērdzīgos, ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka: Viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas” (Mateja 8:16-17).
“Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” (1.Pētera 2:24).
T.L.Osborns

Leave a comment