Katru dienu runājiet ar kādu par Dievu. Lieciniet apkārtējiem par Kristu.
Bībelē ir rakstīts: “Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus” (1.Timoteja 1:15).
“Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo” (Lūkas 19:10).
Jēzus atnāca glābt grēciniekus. Tajā arī ir Viņa misija.
Visupirms Jēzus bija dvēseļu iekarotājs – varenākais dvēseļu iekarotājs, kādu vien pasaule ir pazinusi.
Pie Saviem mācekļiem, kurus Kungs aicināja sekot Viņam, Viņš vērsās ar aicinājumu: “Nāciet Man pakaļ, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem” (Mateja 28:19).
Jēzus mērķis bija glābt grēciniekus. Tieši tā dēļ Viņš dzīvoja, nomira, augšāmcēlās un sūtīja Saviem sekotājiem Svēto Garu, – lai tos padarītu par efektīviem dvēseļu iekarotajiem.
“Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu” (Jāņa 20:21), – teica Viņš Saviem mācekļiem. Pēc tam Viņš “dvesa un sacīja viņiem: “Ņemiet Svēto Garu!” (Jāņa 20:22). Kādam nolūkam? “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki…” (Apustuļu darbi 1:8).
Katra kristieša misija un kalpošana ir tajā, lai dalītos ar Labo Vēsti.
Pāvils rakstīja, ka Evaņģēlija Vārds “kas aizgājis līdz jums; jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug – arī pie jums – kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību” (Kolosiešiem 1:6). Tālāk Pāvils saka: “Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū. Par to arī es cīnos, strādādams Viņa varā, kas manī darbojas ar spēku” (Kolosiešiem 1:28-29).
Bībele saka, ka kristieši “nemitējās Templī un pa mājām ik dienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu” (Apustuļu darbi 5:42) un “Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzālemē stipri pieauga, un liels pulks priesteru kļuva ticīgi” (Apustuļu darbi 6:7).
T.L.Osborns