NEPUKOJIES UZ GRĒCINIEKIEM
Tam, lai paliktu mierīgs grūtās dienās, jums ir jāieklausās Dieva brīdinājumos “nepukojies nekrietnā dēļ, neapskaud ļaundarus” (Salamana pamācības 24:19). Psalmos 37:1 ir teikts tas pats. Nepukojies uz nekrietnajiem, bet paļaujies uz Kungu un dari labu.

Ja jūs ļausieties skaudīgām domām par grēciniekiem, tas saniknos jūsu miesu un padarīs vāju jūsu ticību. Piemēram, jūs varat nodomāt: “Kungs, Tu tikai paskaties uz šiem pagāniem. Viņi dzīvo kā dzīvnieki, bet viņiem ir tik daudz visa kā”.
Jā, šiem cilvēkiem var būt materiālās bagātībās. Bet ja viņi nepazīst Dievu, viņiem nav miera un prieka. Tāpēc viņi nevar pa īstam baudīt materiālās lietas, kas ir viņu rīcībā.


Patiesībā ļauniem cilvēkiem nav nekā, ko jūs varētu apskaust. Viņi var izskatīties labi, var likties, ka viņi lieliski pavada laiku. Bet ja viņi nepieder Dieva ģimenei, viņi ir iekšēji nelaimīgi, par cik ārpus Dieva robežām nav patiesa miera. Dievs saka, ka nav miera bezdievjiem (Jesajas 57:21).
Reizēm ticīgie ne tikai pukojas uz netaisnajiem, bet arī uz Dievu, par cik viņi uzskata, ka grēcinieki ir vairāk svētīti, nekā viņi, un viņiem tas nepatīk! Kad cilvēki pukojas uz Dievu, Dievs viņiem saka: “jūs vēršat pret Mani nepiekāpīgu valodu…” (Maleahija 3:13).


Bībele paskaidro, kādus vārdus Dievs uzskata par nepiekāpīgu valodu pret Viņu: “Jau ar to vien, ka jūs sakāt: ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam Viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības Tā Kunga Cebaota priekšā? Tāpēc mēs daudzinām laimīgus esam likuma nievātājus; bezdievīgo skaits pieaug, viņi kārdina Dievu, un tomēr viss viņiem iziet labi!” (Maleahija 3:14-15).
Dievam nepatīk, kad jūs Viņu vainojat tajā, ka viņš izturas pret kādu labāk, nekā, jūsuprāt, pret jums. Tā ir neuzticība! Tāpēc, kad jūs jautāsiet Dievam: “Kāds labums no kalpošanas Tev?” – Viņš atbildēs: “Jūsu vārdi ir nepiekāpīgi pret Mani”.


Pēc tam Maleahija 3:16 ir parādīts, kā mums ir jārīkojas attiecībā uz Kungu: ” Bet tie, kas bīstas Dieva, savā starpā mierina cits citu: “Tas Kungs visu dzird un ievēro, un Viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to Kungu bīstas un domā par Viņa Vārdu””.


Redziet, Dievs mūs dzird, kad mēs runājam viens ar otru. Viņš mūs dzird ne tikai draudzē. Viņš visu laiku ir ar mums. Viņš dzird vai nu bezkaunīgus vārdus, kurus mēs runājam pret Viņu, kad čīkstam un sūdzamies, vai arī Viņš dzird godināšanas un pielūgsmes vārdus.


Turklāt, Dievs atceras to, ko Viņš ir dzirdējis. Viņš nekad neaizmirst jūs apbalvot, kad jūs staigājat bijībā pret Viņu un cieši turaties pie ticības apliecināšanas Viņa spējās un Viņa žēlastībā. Jūsu daļa – turpināt staigāt Dieva gudrībā, tajā, ko Viņš sauc par pareizu.


Dieva svētības – tas ir piepildīt jūsu garīgās un fiziskās mājas iekšieni ar vērtīgām un lieliskām mantām!
Glorija Koplenda