Kad Jēzus kļūs par tavu sajūtu Kungu un tavas gribas Kungu, tad visas tavas vēlēšanās un plāni ir pakļauti Viņam. Svētais Gars Jēzu izpauž tik vareni, ka Viņš kļūst par Kungu. Un kad Viņš kļūst par Kungu, tavas vēlmes, tavus dzīves plānus vada Kungs.
Patiesība, kas ir uzrakstīta Mateja 16:19: “Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs”. Lai kur es ietu, es uzsveru šo patiesību, lai tā nonāktu līdz cilvēku sirdīm, jo ​​redzu, ka Dievam priekš mums ir vēl lielāka bagātība.
Vai tu vēlies, lai Dievs veiktu Savu darbu caur tevi?
Mīļais, vai tev ir skaidra sapratne par to, ka tu piederi Dievam? Vai tu šodien gribētu tikt salīdzināts ar debesu bagātībām? Vai tu tici tam, ka tavas rokas – tās ir svētas rokas? Mēs paceļam svētās rokas uz Kungu. Vai tu uzdrošināsies Jēzus vārdā pacelt rokas uz Dievu un lūgt?
Saldā Dieva griba mani pārņem arvien vairāk un vairāk, līdz es pilnībā pazūdu Viņā.
Lai debesu karapulku Kungs pulcējas ap jums ar glābšanas dziesmām, lai jūs varētu redzēt Viņa žēlastības godību jaunā veidā. Dievs mūs nav ievedis “viltīgā pinumā”, bet šodien Viņš aizdzen miglu un mākoņus, lai mēs saprastu Dieva prātu un gribu.
Ja mēs gribam saņemt visu labāko, kas Dievam ir priekš mums, tad mums ir jābūt garīgai vēlmei, atvērtām ausīm, sirdij, kas saprot. Apsegam ir jātiek noņemtam. Mums ir jāredz pagodinātais Kungs mūsu vidū. Mums skaidri jāredz, ka mēs nespēsim saprast šos noslēpumus, ko Dievs mums atklāj, kā vien caur Gara atklāsmi. Jauns plāns, jauna atklāsme, jaunas uzvaras ir mūsu priekšā. Visam miesīgajam, ļaunajiem spēkiem un garīgajam ļaunumam ir jātiek atmestam.
Smits Viglsforts