“Tā saka Tas Kungs Cebaots: stipriniet savas rokas, jūs, kas dzirdat šos vārdus šinīs dienās no praviešu mutes un laikā, kad ir likts pamats Tā Kunga Cebaota namam, Templim, lai to atkal uzceltu!” (Caharijas 8:9).
Jēzus teica: “…pļaujamais laiks ir pasaules gals…” (Mateja 13:39). No šī brīža līdz laiku beigām, cilvēki Jēzu iepazīs vairāk, nekā laikā, sākot no Vasarsvētku dienas līdz mūsu dienām. Laiku beigās Evaņģēlijs tiks sludināts katrā ciemā un katrā tautā. Katrs dzīvs cilvēks dzirdēs Viņa vārdu.
Atziņa par Kungu piepildīs zemi tāpat, kā ūdeņi piepilda jūru, un pie Kunga vērsīsies veselas pilsētas, un pat veselas tautas. Nozīmīgums tam, kas gaidāms, nav salīdzināma ar visu, kas bija iepriekš; pats kosmoss būs elektrizēts ar šo enerģiju. Vairāk nekā desmitā daļa no visiem cilvēkiem, kas jebkad dzīvojuši uz zemes, vairāk nekā viens miljards dvēseļu piesauks Viņa vārdu un patiesi veltīs sevi Viņam, kas būs patiesa atgriešanās.
Šī raža ievērojami pārsniegs visu iepriekšējo Gara izliešanos. Tas notiks tāpēc, ka Jēzus tiks sludināts kā Kungs, ne tikai kā Glābējs. Šīs ražas novākšanas laikā Evaņģēlijs mainīsies no aicinājuma: “Nāc un esi glābts” uz aicinājumu: “Nometies ceļos, jo Viņš ir Ķēniņš”. Tā arī ir septītā un pēdējā bazūne, kurai ir jātiek sludinātai. Šī vēsts nāks ne tikai vārdos, bet arī spēkā un vēl nebijušā Gara izpausmē.
Taču ir vēl viena pļaujas puse, kas ir laiku beigās: šajā laikā tiks pļauts arī ļaunums. Pļauja – visa iesētā novākšana. Šajā laikā tas dos arī augļus un visu ļauno, kas ticis iesēts cilvēkā. Šajā laikā, kad “kvieši” tiks savākti klētīs, “nezāles” arī tiks savāktas vai apvienotas. Patiesībā tas, ka nezāles tiks savāktas vai apvienotas, palīdzēs novākt kviešus. Nākamajās dienās atšķirība starp šīm divām sēklām kļūs arvien redzamāka. Tāpat arī pļaujas laikā pilnībā atklāsies un būs redzams “grēka cilvēks” vai “cilvēka grēka iemiesojums”. No tā nav jābaidās. Tas, Kas ir mūsos, ir daudz lielāks par to, kas ir pasaulē, un vismazākajam Dieva Valstībā ir lielāks spēks nekā visiem antikristiem. Tomēr ļaunumam ir jātop redzamam.
Riks Džoiners