Ir vajadzīgas redzīgas acis un dzirdīgas ausis, bet tāpat arī ticība. Ja kāds runā, tad lai runā kā Dieva vārdus. Lūk mūsu kārtība: runa, kuru nepazīst neviens cilvēks, izņemot Svēto Garu, ka Gars dod mums dievišķo valodu. Viņš ņem no Kristus un atklāj mums.
“Kristus noslēpums”. Kolosiešiem 4:3-4 saka: “Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu važās, un lai es to varu darīt zināmu, kā tas man pienākas”. Vai Dievs atbildēja uz šādu lūgšanu? Jā! Tālāk Pāvils Romiešiem 15:19 raksta: “Gara spēkā, varenām zīmēm un brīnumiem: sākot ar Jeruzālemi, es visapkārt līdz pat Illīrijai visur esmu izpildījis savu uzdevumu, pauzdams Kristus evaņģēliju”. Tieši mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība atnesa mums izpirkšanu. Tā bija Dieva žēlastība, Viņa labā griba un labestība – mīlestība pārpilnībā un nepelnīta labvēlība. Dievs atnesa pestīšanu, kuru nebijām pelnījuši.
“Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta…” (Kolosiešiem 4:6). Sālim ir trīs īpašības: 1- izraisa dedzinošas sāpes; 2 – dziedē; 3 – saglabā. Tādā veidā, jūsu vārdiem Garā ir jābūt piepildītiem ar žēlastību, bet tajā pat laikā tiem ir jāgriež sirdī un jāsaglabā tīrība. Tam, lai būtu sālīti, mums ir jābūt ļoti akurātiem. Viņa vārds neatgriezīsies velti, tas piepildīsies un izdosies; bet mūsu lūpām jābūt tīrām, un visām mūsu vēlmēm jābūt pilnībā vērstām uz Dievu. Viņš teica tā laika svētuma kustības elitei: “…jūs liekuļi! Jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem…” Citiem teica: “Ja jūs esat Ābrahāma bērni, darait Ābrahāma darbus…Jūs esat no sava tēva – velna” (Jāņa 8:39, 44). Viņa mute bija pilna lēnprātības un maiguma, bet tik sāļa šo cilvēku izvirtības dēļ. Paklausieties, ko pravietis teica: “Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs…” (Jesajas 42:3); tas ir teikts tiem, kuriem ir zudusi cerība piecelties, Viņš nāk kā Gileādas balzams.
Kolosiešiem 4:6 “…lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt”. To nav viegli iemācīties. To iemācās tikai pilnīgā Dieva piepildījuma vietā. Kad mēs esam tur, mēs varam tikai pagodināt Dievu un dot labojošu vārdu, kas piepildīts ar spēku, lai pamodinātu un glābtu. Mīļie, lietojiet sāli!
Smits Viglsforts