Ticība uz Jēzu Kristu neatnāk no cilvēciskajām zināšanām. Neviens dzīvs radījums nav spējīgs ienirt noslēpumainajā glābšanā personīgo zināšanu vadīti. Ierobežotā domāšana nav spējīga saprast Dieva bezgalīgos dziļumus, kas radīja debesis un zemi. Cilvēciskā gudrība nekad nespēs pilnībā iepazīt Dievu – Visuvareno, Visuzinošos, Visuresošo. Tikai caur Svētā Gara atklāsmi, ne pēc cilvēcīgas spriešanas, mēs ticībā nonākam pie pestīšanas sapratnes. Jēzus teica: “Es Tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā Tavs labais prāts ir noticis Tavā priekšā. Visas lietas Man ir Mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls to grib darīt zināmu” (Mateja 11:25-27).
Kristīgā ticība aug balstoties uz Svētā Gara atklāsmes. Mēs nonākam pie sapratnes būdami Kunga Jēzus godībā caur Gara atklāsmi. Mēs varam tikt glābti tikai ar Svētā Gara palīdzību, bet nekādi ar cilvēcisko zināšanu vai izglītības palīdzību, jo Svētais Gars ir Vienīgais, Kurš var atklāt patiesību un pievest mūs pie Jēzus Kristus. Cilvēka gars pats par sevi ir vājš. Neviens, izņemot Svēto Garu, nevar stiprināt mūsu garu un mūs mūsu vājībās. Svētais Gars ne tikai atklāj grēku piedošanas noslēpumu, bet arī dod mums pārliecību tajā, ka mēs esam Dieva bērni. Bībele mums saka: “Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni” (Romiešiem 8:16). Kā mēs tajā varam būt pārliecināti, ka esam Dieva bērni? Tas ir kaut kas redzams? Nē. Kad mēs atsakāmies no saviem grēkiem un pieņemam Jēzu Kristu par savu personīgo Kungu un Glābēju, Svētais Gars mums atklāj, ka mēs esam Dieva bērni. Viņš mūs nostiprina šajās zināšanās. Tas neatnāk caur zināšanu iegūšanu, to nemāca skolās. Tas atnāk tikai caur Svētā Gara atklāsmi.
Ja jūs pajautāsiet cilvēkam, kas nav jaunpiedzimis: “Tu esi glābts?”, viņš nešauboties atbildēs: “To es uzzināšu, kad nomiršu”. Ko tad viņš pēc nāves uzzinās? Tikai to, ka ir nokļuvis ellē. Mūsu acis to nevar ieraudzīt, mūsu ausis to nevar sadzirdēt, mūsu rokas to nevar sataustīt, bet Svētais Gars mums dod pārliecību tajā, ka mēs esam Dieva bērni. Tāpat arī Svētais Gars mums dod stipras ticības vairogu. Svētais Gars ticīgajiem dod gudrības vārdu, zināšanas vārdu un ticību. Viņš dod dziedināšanas, brīnumdarīšanas, pravietiskās un garu izšķiršanas dāvanas. Svētais Gars mums dod deviņas garīgās dāvanas veiksmīgai kristieša dzīvei šajā pasaulē. “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība” (Galatiešiem 5:22). Svētais Gars mums parāda ceļu, pa kuru vajadzētu iet, Viņš vada mūs mūsu darbos. “Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni” (Romiešiem 8:14).
Ja mēs ciešam no dažādām dzīves problēmām (attiecības ar cilvēkiem, bērniem, problēmas ģimenē, darbā vai jebkurā citā sfērā), mums ir jāmeklē Svētā Gara palīdzība, lūdzot un veltījot tam laiku. Svētais Gars izvedīs mūs uz pareizā ceļa un parādīs izeju. Katram no mums ir savas vājības. Mēs nevaram paredzēt, kāda mums būs rītdiena, bet Svētais Gars vienmēr ir līdzās, lai palīdzētu mums un stiprinātu mūs mūsu vājībās. Svētais Gars stiprina mūsu garu. Mēs neesam spējīgi sasniegt nevienu garīgo uzvaru bez Svētā Gara palīdzības.
Dāvids Jongi Čo