Šodien nenoteiktība un pārmaiņas pasaulē izplatās līdzīgi gripai. Pilnīgi nekas nav uzticams un stabils! Viss šajā pasaulē ir laicīgs un pakļauts straujām pārmaiņām. Kas mums var dot ticību, lai mēs nebūtu atkarīgi no nevēlamām izmaiņām? No kurienes mēs varam saņemt pozitīvu, stingru un nelokāmu ticību, atrodoties pastāvīgi mainīgas sabiedrības un ekonomiskās situācijas vidū, pat ja mēs nevaram redzēt, dzirdēt vai pieskarties tam, kam vēlamies uzticēties?
Nelokāma ticība nāk no pilnīgas uzticēšanās Kungam, mūsu suverēnajam Valdniekam! Kungs mūsu dzīvē ir Alfa un Omega, suverēnais Radītājs. Uzticēšanās atnes mieru, miers atnes prieku. Un prieks atnes ticību tam, ka Kungs vienmēr Tas Pats. Viņš nekad nemainās! Jēzus teica tiem, kas bija bailēs: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs” (Jāņa 14:1-3). Ar Savu paziņojumu, ka Viņš sataisīs mūžīgo mājokli tiem, kas dzīvo pastāvīgi mainīgajā un bīstamajā pasaulē, Jēzus apsola, ka reiz Viņš uz visiem laikiem iznīcinās raizes, nepatikšanas, nedrošību un bailes. Ar Dieva Vārda palīdzību mēs varam saglabāt nelokāmu ticību. Caur Jēzus upuri pie krusta par mums, mēs ieguvām šo lielo ticību!
Mūsu pārliecība un uzticība kļūst aizvien spēcīgākas. Mēs lasām: ” Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis” (Romiešiem 8:35-37).
Lai gan viss pārējais šajā dzīvē ir neparedzams un nestabils, Kungs nemainās! Neviens un nekad nevar atdalīt mūs no Viņa!
Nelokāma ticība mums ļauj darīt tādas lietas, kas cilvēkiem nav iedomājamas! Kad Dieva ticība sastopas ar cilvēka ticību, mēs esam spējīgi darīt pārsteidzošas lietas.
Mozum bija Dieva ticība, viņš izveda un vadīja trīs miljonus izraēliešu no Ēģiptes cauri tuksnesim. Lai gan viņam bija astoņdesmit gadi, viņa vecums tam nebija šķērslis. Lai gan nebija ne tilta, ne kuģu, lai šķērsotu Sarkano jūru, viņš pacēlās virs apstākļiem un lūdza, līdz saņēma skaidru vadību no Kunga, un trīs miljoni cilvēku šķērsoja jūru pa tās gultni, kā pa sausu koridoru, kura sienas bija jūras ūdens. Un tas vēl nav viss! Mozus, kuram tagad bija nelokāma ticība lūgšanas spēkam, bija atbildīgs par ēdiena un ūdens nodrošināšanu Izraēlas iedzīvotājiem neauglīgajā tuksnesī. Ne tikai Mozus, bet arī Jozua demonstrēja ticību, kas darīja brīnumus, un Jērikas mūri tika sagrauti. Kungs mums teica: “…Kaut tu varētu ticēt! Tas visu spēj, kas tic.” (Marka 9:23). “Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis.” (Mateja 8:13).
Ticība – tas ir neredzams brīnišķīgs spēks, kas pilnībā izmaina mūsu dzīvi un likteni. Kā ticīgajiem, mums tik dziļi jāpiedzīvo Dieva daba mūsu dzīvē, lai vienmēr dzīvotu uzvaroši, pārvarot jebkurus apstākļus.
Jongi Čo