Jūs varat padarīt Dieva Vārdu par savu, rīkojoties saskaņā ar to, kas tajā teikts.
“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību” (Salamana pamācības 3:5).
Nav iespējams uzticēties Kungam, neuzticoties Viņa Vārdam. Dievs un Viņa Vārds – viens, tieši tāpat, kā tu un tavs vārds – tas ir viens vesels. Ja tavs vārds nav svarīgs, tad tu pats neesi svarīgs. Ja Dieva Vārds nekam neder, tad arī Dievs nekam neder. Bet Viņa Vārds – labs un Viņš uzrauga Savu Vārdu!
“Tad Tas Kungs sacīja uz mani: “Tu redzēji pareizi: Es esmu nomodā par Savu vārdu, lai tas piepildītos!” (Jeremijas 1:12). Citā tulkojumā ir teikts: “Es uzraugu Savu Vārdu, lai tas piepildītos”.
Ja tu nepadarīsi Vārdu par savu, Dievs neko nevarēs lietot, lai darītu labu tavā dzīvē. Viņš vēlas, lai tev būtu tas, ko apsola Viņa Vārds. Bet ja tu nerīkojies pēc Viņa Vārda, tad Viņam nav ar ko strādāt, lai dotu tev labu.
Kad es uzticos Vārdam ar visu savu sirdi, pārstājot paļauties uz cilvēcisko spriešanu un skatīties uz cilvēkiem kā uz veidu, kā atbrīvoties, tad man ir rīcības, kuras atbilst manai ticībai. Manas rīcības ir pilnīgā harmonijā ar manu ticības apliecināšanu.
Dažiem no mums bija vajadzīgs ilgs laiks, līdz mēs to iemācījāmies, bet citiem vēl vairāk, jo viņi staigāja pa citiem ceļiem. Viņu prāti ir tik pilni ar cilvēciskiem prātojumiem, ka būs vajadzīgs ilgs laiks, lai atjaunotu viņu prātu ar Dieva Vārdu, līdz viņu rīcība būs saskaņā ar viņu ticības apliecību.
Līdz tam brīdim, kamēr nav atbilstošas rīcības, dzīvē būs pastāvīgas neveiksmes. Es varu apliecināt un runāt, ka Kungs ir manas dzīves stiprums, bet ja es turpināšu runāt par saviem vājumiem un ticības trūkumu, es cietīšu sakāvi, jo nav atbilstošas darbības.
Pievēršanās cilvēciskām metodēm, nevis uzticēšanās Tam Kungam, radīs apjukumu manā garā. Tā atnesīs manā dzīvē vājumu un neveiksmi.
Ir jādara tikai viens: jāpievēršas Vārdam un jārīkojas saskaņā ar to.
Kenets Heigins